Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерно инженерство    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 12/11.07.2016 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Антон Илиев)
 Протокол на Факултетния съвет № 10/06.07.2016 г.
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 290 120 12 85 8,5 85
8,5
1510 1800 60        
Есенен триместър 105 40 4 40
4
25
2,5
555 660 22        
Програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 1 Е 1
Уеб програмиране 1 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5
ТО 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 1 Е 1
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5
- 1 Е 1
Зимен триместър 85 30 3
25 2,5 30 3 455
540 18
       
Обектно-ориентирано програмиране 1 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210
7
И 1 З 2
Дискретни структури 30
15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6
И 1 З 2
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5
ТО 1 З 2
Пролетен триместър 100
50
5
20
2
30
3
500
600
20
       
Алгоритми и структури от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210
7
И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 2 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210
7
И 1 П 3
Математически анализ 40 20
2
20
2
0
0
140 180 6 И
1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 250 145 15 50
5
95
9,5
1550 1800 60        
Есенен триместър 75 50 5
20 2 25
2,5
465 540 18
       
Бази от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210
7
И 2 Е 4
Въведение в софтуерното инженерство 25 15 1,5 0 0 10 1 185 210
7
И 2 Е 4
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Зимен триместър 75 50 5 20 2
25 2,5 435
510 17
       
Операционни системи и компютърни архитектури 25 15 1,5 0 0 10
1 155 180 6 И 2 З 5
Уеб програмиране 2 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7
И
2 З 5
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Пролетен триместър 100 45 4,5 10 1 45 4,5 650 750 25        
Интелигентни системи 25
15 1,5 0 0 10 1 185 210
7
ТО
2 П 6
Компютърна графика и ГПИ 25 15 1,5 0 0 10 1 185 210
7
И
2 П 6
Разпределени приложения 35
15 1,5 10
1
10 1 175 210
7
И 2 П 6
Практикум по ООП и БД 15
0
0
0 0 15
1,5
105 120
4 ТО 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 305 165 17 100 10 100 10
1495 1800 60        
Есенен триместър 105 65
6,5
20
2
40 4
465
570
19
       
Мобилни приложения 30
15 1,5 0 0 15 1,5 120 150 5 ТО
3 Е 7
Моделиране и анализ на софтуер 30 15
1,5
0
0
15
1,5
120 150 5
И
3 Е 7
Компютърни мрежи и комуникации 25 15
1,5
0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Зимен триместър 115
50
5
60
6
25
2,5
575 690 23        
Практика по специалността 40
0
0
40
4
0
0
200
240
8
ТО
3 З 8
Анализ на изисквания и спецификации 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5
И 3 З 8
Вероятности и приложна статистика 30
15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Пролетен триместър 85
50 5 20 2 35
3,5
455 540
18        
Проектиране на софтуер и архитектури 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5
И 3 П 9
Интернет технологии 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5
И 3 П 9
Практикум по софтуерни технологии 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО З П 9
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум   0 0 20 2 0 0              
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 260 165 17 80 6 75 7,5 1540 1800 60        
Есенен триместър 95 60 6 20 2 35 3,5 445
540
18        
Софтуерни процеси 20 10 1
0 0 10 1 100 120 4
И 4 Е 10
Уеб сървърно програмиране 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5
И
4
Е 10
Големи данни 30
15 1,5 0 0 15 1,5 120 150 5
И 4 Е 10
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Зимен триместър 85 55 5,5 20 2 30 3 395 480 16        
Управление на софтуерни проекти 25 15 1,5 0 0 10 1 95
120 4
И 4 З 11
Паралелно програмиране 20 10
1
0 0 10
1
100 120 4
И 4 З 11
Верификация и валидиране на софтуер 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 З 11
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Пролетен триместър 80 50 5 40 4 10 1 700 780 26        
Преддипломен стаж 20 0 0 20 2
0 0 100 120 4
ТО 4 П 12
Киберсигурност и устойчив бизнес 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 П 12
Избираема дисциплина 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
или практикум   0 0 20 2 0 0              
Обзорни лекции 20 20 2 0 0 0 0


Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
ОБЩО 1105 595 60 315 32 355 35,5 6095 7200 240        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ