Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол №43 / 04.07.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №43 / 04.07.2016

ПРОТОКОЛ №43
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 04.07.2016 г. от 10:00 ч. в каб. 239 на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Други.

По точка 1.
а) Проф. Манев прие отчетите по изпълнението на индивидуалните планове на членовете на КС за учебната 2015/16 год. Той напомни, че извън тях могат да се отчитат докторанти и дипломанти, в резултат на което се изготви и съответното сведение.
б) Ръководителят на катедра предложи за утвърждаване учебните планове на избираемите дисциплини във ФМИ, редовно обучение:
1. „Теория на инвестиционния портфейл“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов;
2. „Фрактална теория на финансовите пазари“, лектор: гл. ас. д-р Асен Христов.
След гласуване, КС  единодушно ги утвърди.
в) Ръководителят на катедра запозна членовете на КС с решението на Ака­де­мич­ния съвет, за редуциране на отчетените часове в индивидуалните планове на преподавателите, водещи специалностите с малък брой студенти.  

По точка 2.
а) Проф. Манев информира членовете на КС за началото на процедура по атес­ти­ране на гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Ива Докузова и ас. Иванка Градева и съ­об­щи, че на катедрен съвет около 20 септември ще се направят съответните оцен­ки.
б) Доц. Коликов информира членовете на КС, че отчислената докторантка Радка Колева е готова с дисертационния си труд. Ръководителят катедра предложи да се открие процедура по предварителна защита на следващия КС.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

04.07.2016 г.

Секретар на катедрата: ............................................
(гл. ас. д-р И. Докузова)
Ръководител на катедрата: ............................................
(проф. д-р М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ