Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол №5 / 29.06.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №5 / 29.06.2016

Протокол № 5– 2015/2016 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 29.06.2016 г.

Днес, 29.06.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас.д-р Мария Василева, гл.ас. д-р Георги Шарков.

Отсъстващи: гл.ас.д-р Димитър Благоев. 

Приет бе следният дневен ред:

  1. Отчет на изпълнението на часовете за 2015/2016 г.
  2. Преглед на часовете за задочно обучение за 2016/2017 г.
  3. Разни.

По първа точка от дневния ред доц.д-р Евгения Ангелова коментира някои особености при отчитането на изпълнението на часовете за учебната 2015/2016г. Обърна внимание на някои препоръки, свързани с записването на часовете за дипломни работи в отчета и напомни за крайния срок за предаване на таблицата с отчета на часовете и попълнените индивидуални планове – до 2 юли 2016 г.

По втора точка от дневния ред доц. Ангелова постави на обсъждане седмичното разписание на часовете за задочно обучение през триместър А за специалност „Бизнес информационни технологии“. Колегите споделиха, че са получили предложението и нямат забележки по него.

По трета точка от дневния ред доц. Ангелова насочи вниманието на колегите към графика за ползване на годишния платен отпуск. Обсъдиха се някои аспекти, свързани с учебния план на новата специалност „Софтуерно инжинерство“. Призоваха се колегите към по-висока активност при разработката на учебния план и разработките на учебните програми по тази специалност.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

29.06.2016 г.                                                                                               Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                 /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ