Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година протокол № 9 / 01.06.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 9 / 01.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 9/01.06.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 01 юни 2016 г. /сряда/ от 14:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – болнични, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева - болнични, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Присъстващи – 31; Отсъстващи – 4.
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав – 25.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следната избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2016/2017 година, редовно и задочно обучение:

 • Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие следните предложения до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във връзка с провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време във Факултета по математика и информатика:

 • Практиката по специалността в 3. курс и преддипломният стаж в 4. курс за студентите от бакалавърските специалности „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“ могат да бъдат проведени под формата на съответни летни практики и стажове във фирми, като с това се замества обучението, предвидено в академичния календар. Летните практики и стажове могат да се проведат във фирми, с които Пловдивският университет има сключен Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти и ако, след преценка на Деканското ръководство на ФМИ, се установи, че са налице необходимите условия за организация и изпълнение на цялостния процес на практическото обучение в съответствие с хорариума в учебния план и Договора за партньорство.
 • Академичните наставници, участващи в провеждането на летни практики и стажове в извънучебно време, могат да отчитат часове за учебна практика в индивидуалния си план за следващата учебна година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2015/16 година:
І. Преподаватели, провеждащи занятия.

 • Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – допълнителен хорариум 60 часа в упражнения за ръководство на докторант (двоен хонорар);
 • Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – допълнителен хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини през Пролетния триместър, редовно и задочно обучение. (двоен хонорар).
 • Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – допълнителен хорариум 100 часа за водене на упр. по дисциплината "Бази от данни" на 3 к. Инф. и БИТ, редовно и задочно;
 • Димитър Руменов Разпопов (магистър) – с хорариум 160 часа за водене на упр. по дисциплината "Диференциални уравнения" на 3 к. Математика, редовно обучение.

ІІ. Ментори, провеждащи преддипломен стаж на 4 к., Информатика и БИТ, редовно обучение.

 1. Александър Димитров Димитров – с хорариум 180 часа;
 2. Антоан Тенчев Тенев – с хорариум 180 часа;
 3. Бояна Петрова Христова – с хорариум 180 часа;
 4. Васил Михайлов Стойнев – с хорариум 180 часа;
 5. Владимир Пенев Пенев – с хорариум 180 часа;
 6. Георги Ангелов Даскалов – с хорариум 180 часа;
 7. Георги Ганчев Манчев – с хорариум 180 часа;
 8. Георги Петров Василев – с хорариум 180 часа;
 9. Гергана Тодорова Стратева – с хорариум 180 часа;
 10. Евгени Владимиров Вълчев – с хорариум 180 часа;
 11. Иван Костов Цънцаров – с хорариум 180 часа;
 12. Иван Маринов Герански – с хорариум 180 часа;
 13. Иван Николаев Здравков – с хорариум 180 часа;
 14. Исмет Ахмед Юсеин – с хорариум 180 часа;
 15. Костадин Ангелов Динков – с хорариум 180 часа;
 16. Костадин Филипов Воденичаров – с хорариум 180 часа;
 17. Леван Ираклиевич Априашвили – с хорариум 180 часа;
 18. Любен Янков Атанасов – с хорариум 180 часа;
 19. Любомир Иванов Петровски – с хорариум 180 часа;
 20. Марин Димитров Димитров – с хорариум 180 часа;
 21. Мила Димитрова Иванова – с хорариум 180 часа;
 22. Милен Матев – с хорариум 180 часа;
 23. Милен Методиев Миланов – с хорариум 180 часа;
 24. Милчо Джисов Караиванов – с хорариум 180 часа;
 25. Минко Велчев Ангелов – с хорариум 180 часа;
 26. Недялко Димов Костадинов – с хорариум 180 часа;
 27. Никола Велизариев Вълчанов – с хорариум 180 часа;
 28. Николай Атанасов Тасков – с хорариум 180 часа;
 29. Николай Димитров Парасков – с хорариум 180 часа;
 30. Николай Красимиров Дончев – с хорариум 180 часа;
 31. Николай Найденов Чолаков – с хорариум 180 часа;
 32. Петър Дяков – с хорариум 180 часа;
 33. Петко Юри Стоянов– с хорариум 180 часа;
 34. Румен Младенов Андреевски – с хорариум 180 часа;
 35. Симеон Крумов Николов – с хорариум 180 часа;
 36. Стоян Томов Атанасов – с хорариум 180 часа;
 37. Христо Неделчев Митев – с хорариум 180 часа;
 38. Чудомир Иванов Делчев – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 4: Доц. Златанов благодари на всички катедри, представили в срок данните за точки „наука“.
РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: в срок до 4 юли 2016 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените и подписани индивидуални планове за работа на всички членове от поверената им катедра.
РЕШЕНИЕ 6: ФС прие: ръководителите на катедри да изготвят справка за преподавателите от поверената им катедра, които са отчели и за преподавателите, които не са отчели часове за ръководство на докторанти и дипломанти. (виж решение на ФС от 28.10.2015 г./протокол № 47, решение 15).
РЕШЕНИЕ 7: ФС прие: ръководителите на катедри да информират всички преподаватели (щатни и хонорувани) и докторанти, провеждащи занятия във ФМИ, че в случай на неприятни инциденти са длъжни незабавно да сигнализират охраната.
РЕШЕНИЕ 8: Проф. Илиев информира членовете на ФС с приетите решения от АС и синдикатите, касаещи промени в КТД на ПУ.
РЕШЕНИЕ 9: Проф. Илиев напомни за предстоящата кандидатстудентска кампания, за предварителните изпити по математика и информатика на 3 и 4 юни.
РЕШЕНИЕ 10: Проф. Илиев информира членовете на ФС за резултатите на отбора на ФМИ от участието в Националната студентска олимпиада по математика 2016, проведена в гр. Русе: златен и сребърен медал завоюваха съответно Мирослав Маринов и Димитър Дойчев, а в класирането по Висши училища отборът е на 2. място. Проф. Илиев благодари на ръководителите на отбора гл. ас. д-р Петър Копанов и доц. д-р Добринка Бойкина.
РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 06.07.2016 г. (сряда) от 14:00 ч.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ