Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 8 / 11.05.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 11.05.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 8/11.05.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 11 май 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов,проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3.

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.
2) Отчети на Факултетни комисии.
3) Избор на Факултетна комисия по етика.
4) Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2016/2017 година (27 редовно и 14 задочно обучение):

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Теория на инвестиционния портфейл, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова;
 • Неподвижни точки и уравнения, проф. Петко Пройнов;
 • Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Основи на моделирането, проф. Снежана Христова;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 • Нестандартни математически задачи, проф. Пенка Рангелова;
 • Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Приложна криптография с .NET Framework, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Моделиране на бизнес процеси, доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева;
 • Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine), доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев;
 • Изграждане на динамични уеб приложения, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Уеб хостинг технологии – 1 част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
 • Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши програмист, Вискомп ООД);
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Извънкласна работа по информатика, проф. д.м.н. Стоян Капралов;
 • Графични стандарти: OpenGL, гл. ас. д-р Александър Пенев;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров;
 • Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, доц. Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк.
 • Въведение във функционалния анализ,проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 • Математически основи на автоматизираното управление, доц. Атанаска Георгиева, доц. Георги Костадинов;
 •  Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов;
 • Топ алгоритми за data mining, проф. Снежана Гочева;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл.ас.д-р Десислава Войникова;
 • Видове договори при разработка на софтуер, проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев;

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Неподвижни точки и уравнения, проф. Петко Пройнов;
 • Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев;
 •  Графично представяне на данни, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Програмиране в среда Arduino, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Средства за управление на виртуални екипи, проф. Георги Тотков, док-т Лиляна Монева;
 • Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев;
 • Приложна криптография с .NET Framework, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Моделиране на бизнес процеси, доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева;
 • Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова;
 •  Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров.
 • Математически основи на автоматизираното управление, доц. Атанаска Георгиева, доц. Георги Костадинов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл.ас.д-р Десислава Войникова;
 • Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов. 

РЕШЕНИЕ 2:ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за учебната 2016/2017 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Софтуерни технологии“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) –  2 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Приложна математика“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 890 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2  семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 790  лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 790  лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.)2  семестриални такси по 690 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (1 г.) – 2 семестриални такси по 690 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.)  2 семестриални такси по 490 лв.;
 • „Учител по математика“  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 490 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика“  във ФМИ на ПУ): две такси по 270 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ): две такси по 270 лв.

3)  ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО МАТЕМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс – 270 лв.;
 • за провеждане на 80-часов курс – 500 лв.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 445 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 345 лв. за учебната 2016/2017 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности, в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 395 лв. за учебната 2016/2017 г.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2015 – април 2016).

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (ноември 2015 – април 2016).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (октомври 2015 – март 2016).

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението за следния състав на Факултетната комисия по етика:

Председател: доц. д-р Боян Георгиев Златанов - зам.-декан

Членове:

 1. доц. д-р Неделчо Велев Милев – катедра „Математически анализ“;
 2. доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – катедра „Софтуерни технологии“;
 3. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – катедра „ОМИИТ“;
 4. доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – катедра „Компютърни системи“;
 5. гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов – катедра „Приложна математика и моделиране“;
 6. гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – катедра „Алгебра и геометрия“;
 7. гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков – катедра „Компютърна информатика“;
 8. гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова – катедра „Компютърни технологии“;
 9. Ангел Василев Урилски – звено УКЗ;
 10. Гергана Василева Колева – Администрация.

Факултетната комисия по етика (ФКЕ) ще има съвещателни функции към Факултетния съвет на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението: избраната комисия по етика даизготви регламент за дейността на Факултетната комисия по етика.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следнотопредложение: отношение по поставени въпроси на ФС на ФМИ  може да се вземе само при предварително подаден писмен доклад или предложение.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: в срок до 25.05.2016 г. (сряда) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 01.06.2016 г. (сряда) от 14:00 ч.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/
Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
Подпис: /п/

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ