Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол №2 / 26.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №2 / 26.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ №2 / 26.01.2016 г.

Днес 26.01.2016 г. /вторник/ от 13:00 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков.
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Милена Петкова - майчинство.

 Дневен ред: 
1. Докторанти:
1.1.
Годишен отчет на докторант Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка;
1.2.
Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор".
1.
3. Избор на научен ръководител и тема за дисертационен труд за ОНС "Доктор".
2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1.

1.1. Годишен отчет на докторант Любомир Петров Георгиев

Проф. А. Захариев представи отчета за работата по дисертационния труд за първата година от подготовката на Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ”, както и представеното писмено мнение от научните ръководители на докторанта - проф. д.т.н. Васил Ангелов и проф. д-р Андрей Захариев.

Проф. А. Захариев предложи да се гласуват следните предложения до ФС на ФМИ:

1. Приема отчета за първата година от подготовката на Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, съгласно представеното писмено мнение от научните ръководители на докторанта - проф. д.т.н. Васил Ангелов и проф. д-р Андрей Захариев.

2. Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през първата година от подготовката.

3. На основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ, Любомир Петров Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“, да бъде отчислен от  докторантура с придобито право на защита, считано от 28.01.2016 година.

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

1.2. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор“

Проф. А. Захариев направи следните предложения:

1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Любомир Петров Георгиев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“) на тема: “Някои приложения на неподвижни точки в метрични и равномерни пространства”,  по предложение на научните ръководители, които дадоха положителна преценка за готовността за защита.

2. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 19.02.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски”.

3. В състава на предстоящия катедрен съвет на 19.02.2016 г. да бъдат включени еднократно с право на глас следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

  1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  2. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика);
  4. Доц. д-р Галина Христова Векова-Сарафова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
  5. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

След проведено обсъждане направените предложения бяха подложени на гласуване.

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

1.3. Избор на научен ръководител и тема за дисертационен труд за ОНС "Доктор".

Във връзка с успешно издържан конкурс обявен в ДВ брой 72/18.09.2015 г. за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Математически анализ“ и съгласно чл. 14 (3) от ПРАСПУ по: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ.

Проф. А. Захариев направи следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

1. Катедра МА предлага на ФС при ФМИ да избере Ренато Николла за докторант в редовна форма на обучение към катедра МА със срок за обучение 3 години.

2. Катедра МА предлага на ФС при ФМИ да утвърди доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за научен ръководител на Ренато Николла.

3. Катедра МА предлага на ФС при ФМИ да утвърди тема на дисертационния труд на Ренато Николла - „Приближено решаване на някои класове интегрални уравнения“.

След проведено обсъждане направените предложения бяха подложени на гласуване.

Гласували за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2 Разни.

 Няма гласувани решения.

 

26.01.2016 г.
Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”: …………………..
/проф. д-р А. Захариев/

Протоколчик:………………………
/доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ