Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 95/27.04.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 95/27.04.2016

ПРОТОКОЛ № 95/27.04.2016
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христоева-Краева, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов – по болест

Дневен ред:

  1. Предложение за жури и конспект за конкурса за главен асистент към катедрата
  2. Предварително разпределение на часовете за учебната 2016/2017 година
  3. Разни

По точка 1:
1.1 КС на катедра „Приложна математика и моделиране“ приема предложението на доц. Бояджиев да се предложи на ФС жури за обявения конкурс за главен асистент в ДВ, брой 32/22.04.2016 г. по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложениe на математиката към катедра “Приложна математика и моделиране” на факултета по Математика и информатика в състав:

Външни членове за Пловдивския университет:

  1. Проф. дмн Леда Димитрова Минкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по математика и информатика, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика);
  2. Доц. д-р Ирена Милкова Иванова, Аграрен университет – Пловдив, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
  2. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
  3. Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Изчислителна математика).

Резервни членове:

  1. (външен) Доц. дмн Иванка Миткова Желева, Русенски университет „Ангел Кънчев”, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
  2. (вътрешен) Доц. д-р Христина Николова Кулина, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

1.2 КС на катедра „Приложна математика и моделиране“ утвърждава  предложения от доц. Бояджиев конспект за провеждане на конкурсен изпит за обявения конкурс за главен асистент към катедрата в ДВ, брой 32/22.04.2016 г. по: Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложениe на математиката.

По точка 2: Направено е следното разпределение на часовете към катедрата:

По точка 3:
Катедра ПММ прие проф. дмн Снежана Христова и гл. ас. д-р Петър Копанов да отчетат по 20 часа (упражнения) за допълнителна/научна работа със студенти.

27.04.2016 г.

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/
Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ