Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Задочно Информатика 2015-2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Информатика 2015-2016 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет №9/11.04.2016 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2015/2016
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Антон Илиев)
Протокол на Факултетния съвет № 6/30.03.2016 г.
   


Дисциплини
А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
275 115 11,5 90 9 70 7 1525 1800 60        
Есенен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Въведение в компютърните науки (C++) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 Е 1
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
85 30 3 25 2,5 30 3 485 570 19        
Информационни технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 З 2
Програмиране (C++) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 З 2
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 ТО 1 З 2
Пролетен триместър
95 50 5 20 2 25 2,5 535 630 21        
Операционни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 1 П 3
Програмиране на Java 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 П 3
Математически анализ 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
270 155 15,5 65 6,5 90 9 1530 1800 60        
Есенен триместър
65 45 4,5 20 2 20 2 385 450 15        
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 2 Е 4
Модели на реални процеси 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 ТО 2 Е 4
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 E 4
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
100 45 4,5 15 1,5 40 4 620 720 24        
Обектно-ориентирано програмиране (Java) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 2 З 5
Бази от данни 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 2 З 5
Практикум по ООП и БД 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 2 З 5
Геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 180 210 7 И 2 З 5
Пролетен триместър
105 65 6,5 30 3 30 3 525 630 21        
Компютърни архитектури 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Софтуерни технологии 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 35 15 1,5 10 1 10 1 175 210 7 И 2 П 6
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
300 165 16,5 100 10 95 9,5 1530 1830 61        
Есенен триместър
100 65 6,5 20 2 35 3,5 500 600 20        
Разпределени приложения (C#) 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Алгоритми и структури от данни (C#) 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 Е 7
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
115 50 5 60 6 25 2,5 575 690 23        
Практика по специалността 40 0 0 40 4 0 0 200 240 8 ТО 3 З 8
Компютърна графика 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 З 8
Вероятности и приложна статистика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
85 50 5 20 2 35 3,5 455 540 18        
Изкуствен интелект 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 П 9
Шаблони за проектиране (Design Patterns) 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 П 9
Практикум по софтуерни технологии 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 3 П 9
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 20 2 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
260 165 16,5 80 8 75 7,5 1600 1860 62        
Есенен триместър
95 60 6 20 2 35 3,5 475 570 19        
Компютърна лингвистика 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 Е 10
Уеб сървърни езици 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 Е 10
Компютърни числени методи 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
85 55 5,5 20 2 30 3 425 510 17        
Информационно моделиране (C#) 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 4 З 11
Методи на транслация 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 З 11
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 З 11
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
80 50 5 40 4 10 1 700 780 26        
Преддипломен стаж 20 0 0 20 2 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
Управление на проекти 20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 И 4 П 12
Избираема дисциплина  20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 20 2 0 0
Обзорни лекции по информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0
ОБЩО
1105 600 60 335 33,5 330 33 6185 7290 243        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ