Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес математика (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика (старо)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност:

БИЗНЕС МАТЕМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Асен Рахнев)
Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 590 210 21 240 24 140 14 1270 1860 62        
Есенен триместър 180 90 9 30 3 60 6 420 600 20        
Линейна алгебра 60 30 3 30 3 0 0 150 210 7 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Информационни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Зимен триместър 220 70 7 130 13 20 2 410 630 21        
Математически анализ 1 80 40 4 20 2 20 2 130 210 7 И 1 З 2
Аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 150 210 7 И 1 З 2
Английски език 60 0 0 60 6 0 0 120 180 6 - 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 190 50 5 80 8 60 6 440 630 21        
Софтуерни системи по математика 50 20 2 0 0 30 3 130 180 6 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 П 3
Английски език 60 0 0 60 6 0 0 150 210 7 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 690 410 41 290 29 110 11 1230 1920 64        
Есенен триместър 230 150 15 80 8 40 4 430 660 22        
Финансова математика 60 40 4 0 0 20 2 120 180 6 И 2 Е 4
Математически анализ 2 80 40 4 20 2 20 2 130 210 7 И 2 Е 4
Дискретна математика в бизнеса 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 Е 4
Избираема дисциплина   40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 230 130 13 100 10 40 4 370 600 20        
Застрахователна математика 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 З 5
Диференциални уравнения 80 40 4 20 2 20 2 100 180 6 И 2 З 5
Бази от данни 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 2 З 5
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 230 130 13 110 11 30 3 430 660 22        
Иконометрия 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 П 6
Математически основи на микроикономиката 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 П 6
Теория на вероятностите  60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 П 6
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 П 6
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 630 390 39 220 22 140 14 1200 1830 61        
Есенен триместър 210 130 13 80 8 40 4 390 600 20        
Маркетингови изследвания 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Математическа статистика  70 30 3 20 2 20 2 110 180 6 И 3 Е 7
Математически основи на макроикономиката 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 210 130 13 60 6 60 6 420 630 21        
Оптимизационни модели в икономиката 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 З 8
Теория на игрите и икономическо поведение 60 30 3 20 2 10 1 120 180 6 И 3 З 8
Статистически софтуер 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 210 130 13 80 8 40 4 390 600 20        
Изчислителна математика 1 70 30 3 20 2 20 2 110 180 6 И 3 П 9
Инвестиции и инвестиционни техники 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 П 9
Теория на графите в мениджмънта 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 3 П 9
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 480 300 30 190 19 110 11 1320 1800 60        
Есенен триместър 220 100 10 110 11 50 5 440 660 22        
Изчислителна математика 2 70 30 3 20 2 20 2 140 210 7 И 4 Е 10
Статистически методи за вземане на решения 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 4 Е 10
Бизнес английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 4 Е 10
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 200 140 14 40 4 60 6 400 600 20        
Борсова и извънборсова търговия 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Анализ на инвестиционни проекти 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Математически методи в логистиката 60 40 4 0 0 20 2 120 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 60 60 6 40 4 0 0 480 540 18        
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 40 4 0 0
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
ОБЩО 2390 1310 131 940 94 500 50 5020 7410 247        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ