Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол №4 / 21.04.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 / 21.04.2016

Протокол № 4 / 21.04.2016 г.
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 21.04.2016 г.

Днес, 21.04.2016 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас.д-р Мария Василева.

Отсъстващи: гл.ас. д-р Георги Шарков и гл.ас.д-р Димитър Благоев.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на разпределението на часовете за уч. 2016/2017 година.
  2. Разни.

По първа точка от дневния ред доц.д-р Евгения Ангелова постави на обсъждане примерното разпределение на часовете за учебната 2016/2017 учебна година. Членовете на катедрата обсъдиха примерното разпределение, като се коментираха промените, които ще се наложат от учебните часове по учебния план на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ в четвърти курс. Обсъдиха се възможностите упражненията по някои учебни предмети да се провеждат в цели групи, а не в подгрупи.

По втора точка от дневния ред се направи обосновано предложение към Факултетния съвет за награждаване на проф. д-р Асен Рахнев за особени заслуги при издигане престижа и авторитета на ФМИ и ПУ „Паисий Хилендарски“, както и във връзка с неговия 60-годишен юбилей. Ръководителят на катедрата доц.д-р Евгения Ангелова подложи на гласуване това предложение, което се прие единодушно.
Ръководителят на катедрата обяви срок за подготовка на учебни програми на новите учебни дисциплини, както и за избираемите дисциплини за триместър А.

Катедреният съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
Катедреният съвет прави обосновано предложение да се направят постъпки пред община Пловдив за присъждане на „Почетен знак на град Пловдив“ съгласно „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив“, чл. 7, на проф. д-р Асен Кънчев Рахнев във връзка с неговата шестдесетгодишнина и приносите му за утвърждаване на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

21.4.2016 г.                                                               Протоколчик:
гр. Пловдив                                                               Гл. аc. д-р Т.Глушкова/
Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ