Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 5 / 26.04.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 26.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 5 / 26.04.2016 г.
Днес, 26.04.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, ас. Иванов и ас. Хоптериев.
Отсъстващи: ас. Иванова (в болничен). 
Дневен ред:

- Учебни.
- Разни.

Решения:

1. По т. 1 КС предлага следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2016/2017 година:

 • „Програмиране в среда Arduino”, с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
 • "Средства за управление на виртуални екипи"- проф. дмн. Г. Тотков, докт. Лиляна Монева, за задочно обучение, за всички специалности;
 • „Информационна сигурност”, с преподавател гл. ас. д-р Николай Касъклиев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
 • "Приложна криптография с .Net Framework" с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Тони Каравасилев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
 • „Моделиране на бизнес процеси”, доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, за редовно и задочно обучение, спец. Информатика и Софтуерни технологии и дизайн.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 2. във връзка с обявен конкурс за доцент към катедра „Компютърна информатика”, публикуван в ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., със срок 2 месеца, по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, КС предлага на ФС да приеме следния състав за научно жури:

 • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Иван Колев Койчев от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наука; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Красимира Минкова Иванова от ИМИ на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Галина Мирчева Илиева от ФИСН на ПУ, катедра УКМИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Проф. д-р Веселка Димитрова Боева от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 2. във връзка с обявен конкурс за доцент към катедра „Компютърна информатика”, публикуван в ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., със срок 3 месеца, по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, КС предлага на ФС да приеме следния състав за научно жури:

 • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Проф. д-р Минчо Пенков  Сандалски от ФИСН на ПУ, катедра УКМИ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Веселка Димитрова Боева от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки;
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков от ФМИ на ПУ, катедра СТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

26.04.2016 г.                                                

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ