Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 12/26.04.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12/26.04.2016 г.

Протокол № 12 / 26.04.2016 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 26.04.2016 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

       Присъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.

       Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Предварително разпределение на часовете за 2016/2017 уч. г.
  2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „професор“ към катедрата.
  3. Докторанти.
  4. Разни.

По точка 1) Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете на членовете на катедрата за 2016/2017 уч. г.

По точка 2) Катедреният съвет обсъди предложение към Факултетния съвет за състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направ­ле­ние: 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедрата.

По точка 3) Катедреният съвет обсъди и прие годишният отчет за изпълнение на индивидуалния учебен план на докторант Стоян Николов Черешаров, съгласно мнението на научния му ръководител.

По точка 4) Катедреният съвет разгледа технически проблеми относно дейността на катедрата.

РЕШЕНИЯ:

1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“ в ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направ­ле­ние: 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии“:

 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)     Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)     Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

3)     Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по информатика и информационни технологии”);

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

4)     Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по по …(Методика на обучението по информатика и информационни технологии”);

5)     Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

6)     Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

7)     Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

 

Резервни членове:

1)     (външен) Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)     (вътрешен) Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Стоян Николов Черешаров през първата година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков.

3. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Стоян Николов Черешаров, съгласно мнението на научния ръководител.

 

 

26.04.2016 г.                                                           Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                                     (ас. Христо Христов)

                                                                                Ръководител катедра:
                                                                                              (доц. д-р Тодорка Терзиева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ