Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Модели за управление на изкуствен интелект    English
Факултет по математика и информатика - Модели за управление на изкуствен интелект
 Лектори  проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева,  доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Боян Златанов
Анотация

Предлаганата дисциплина представлява съвременно приложение на размитите множества в теорията на автоматите, алгоритмите и моделите за вземане на решения. Изложените формални методи са приложени в клъстерния анализ, разпознаване на образи, задачите на рационалния избор и експертни оценки на икономическите прогнози. Изложено е моделирането на поведението човек-оператор към системите за планиране и представяне на знанията в системите с изкуствен интелект.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да знаят основния материал по Математически анализ 1, Математически анализ 2, ЛААГ.
Съдържание

1. Основни понятия от теорията на множествата. (4 часа)
2. Основни понятия от теорията на размитите множества. (4 часа)
3. Размити релации и техните приложения в анализа на сложни системи. (4 часа)
4. Размити числа, уравнения и апроксимация на лингвистични променливи. (4 часа)
5. Размита логика и приближени разсъждения. (6 часа)
6. Познаване и разпознаване на размити езици. (6 часа)
7. Построяване на размити алгоритми. (6 часа)
8. Методи за построяване на функцията на принадлежност. (6 часа) 

Литература:

  1. Ю. П. Зайченко, Исследование операции. Нечеткая оптимизация, Вища школа, 1991, 191 с.
  2. Д. А. Поспелов, Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интелекта, Наука, 1986.
  3. H. J. Zimmermann, Fuzzy Set Theory and its Applications, Kluwer Academic Publishers, 1992.
  4. Michael Smithson, Jay Verkuilen, Fuzzy set Theory, Sage Publications, Thousand Oaks London New Delhi, 2006.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ