Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 7 / 23.03.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 23.03.2016

ПРОТОКОЛ № 7 /23.03.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 23 март 2016 г. (сряда) от 11:30 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ за 23.03.2016 г..

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС, който ще се проведе на 30.03.2016 г.:

1)  Учебни.

2)  Обявяване на конкурси за академични длъжности.

3)  Научни.

4)  Хонорувани.

5)  Разни.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: да се предложи на ФС за утвърждаване на следната допълнителна факултативна дисциплина за редовно обучение, Пролетен триместър на учебната 2015/16 година:

  • Еволюция на представите за Вселената, доц. д-р Иван Попов.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага ФС да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно  обучение, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:

1) За специалност „Информатика“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Софтуерни технологии“ да се чете през пролетния триместър на втори курс, вместо през пролетния триместър на трети курс. Дисциплината „Шаблони за проектиране“ да се чете през Пролетен триместър на трети курс,  вместо през Пролетен триместър на втори курс.

2) За специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение:

•  дисциплината „Право и правни информационни системи“ да се чете през Зимния триместър на първи курс, вместо през Есенния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Маркетингови изследвания“ да се чете през Есенния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на първи курс;

•  дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ да се чете през Пролетния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на втори курс;

•  дисциплината „Бази от данни“ да се чете през Зимния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

3) За специалност „Бизнес математика“, редовно обучение:

•  дисциплината „Спорт“ да се провежда през Есенния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението до ФС за утвърждаване на:

  • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2016/2017 година;
  •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2016/2017 година.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението до ФС за утвърждаване на актуализираните квалификационни характеристики на учебните планове за ОКС „Бакалавър” на следните специалности: „Информатика” и „Бизнес информационни технологии”.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението до ФС за утвърждаване на актуализираните квалифика­ционни характеристики на учебните планове за ОКС „Магистър” на следните специалности: „Софтуерни технологии” (1 г.) и „Софтуерни технологии“ (2 г.).

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие предложението до ФС за утвърждаване на конспект за Държавен изпит на специалност "Бизнес математика" (ОКС „Бакалавър“). 

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следните предложения за:

  •  състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити на специалност „Математика и информатика“ за 2016 г.:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Членове: 1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

2. проф. д-р Стоил Василев Миховски;

3. доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

  •  състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по „Математика и информатика“ за 2016 г.:

Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.

Членове: 1. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;

2. ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;

3. ас. Илияна Петрова Чакърова;

4. Добринка Цолова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

5. Елена Георгиева Георгиева – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

  •  дата за провеждане на държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – 4 юли 2016 г.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие предложенията за хонорувани, за щатни нехабилитирани преподаватели, водещи лекции, преподаватели след пенсия и хонорувани преподаватели – магистри за учебната 2016/2017 година  за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян.

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

 

Надя Милева

Протоколчик:

 

23.03.2016 г. 

гр. Пловдив

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ