Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 6 / 30.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 30.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 6/30.03.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 30 март 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика в оперативен порядък.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц.
д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 34; Отсъстващи – 1.
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 27 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Обявяване на конкурси за академични длъжности.
 3. Научни.
 4. Хонорувани.
 5. Разни. 

РЕШЕНИЯ на ФС на ФМИ от 30.03.2016 г.:

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следната допълнителна факултативна дисциплина за редовно обучение, Пролетен триместър на учебната 2015/16 година:

 • Еволюция на представите за Вселената, доц. д-р Иван Попов.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2016/2017 година;
 •  Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика за учебната 2016/2017 година.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението: държавният изпит за специалността „Математика и информатика“ да се проведе на 4 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ 4:  ФС прие следното предложение за състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити на специалност „Математика и информатика“ за 2016 г.:
Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.
Членове: 1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. проф. д-р Стоил Василев Миховски;
3. доц. д-р Боян Георгиев Златанов;
4. доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.
РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение за състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по „Математика и информатика“ за 2016 г.:
Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров. 
Членове: 1. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
2. ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
3. ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Добринка Цолова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
5. Елена Георгиева Георгиева – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните частични промени в учебните планове за ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно  обучение, влизаща в сила от началото на учебната 2016/2017 година:
1) За специалност „Информатика“, редовно и задочно обучение:
•  дисциплината „Софтуерни технологии“ да се чете през пролетния триместър на втори курс, вместо през пролетния триместър на трети курс. Дисциплината „Шаблони за проектиране“ да се чете през Пролетен триместър на трети курс,  вместо през Пролетен триместър на втори курс.
2) За специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение:
•  дисциплината „Право и правни информационни системи“ да се чете през Зимния триместър на първи курс, вместо през Есенния триместър на втори курс;
•  дисциплината „Маркетингови изследвания“ да се чете през Есенния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на първи курс;
•  дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ да се чете през Пролетния триместър на втори курс, вместо през Зимния триместър на втори курс;
•  дисциплината „Бази от данни“ да се чете през Зимния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.
3) За специалност „Бизнес математика“, редовно обучение:
•  дисциплината „Спорт“ да се провежда през Есенния триместър на втори курс, вместо през Пролетния триместър на втори курс.
РЕШЕНИЕ 7: ФС прие актуализираните квалификационни характеристики на учебните планове за ОКС „Бакалавър” на следните специалности: „Информатика” и „Бизнес информационни технологии”.
РЕШЕНИЕ 8: ФС прие актуализираните квалификационни характеристики на учебните планове за ОКС „Магистър” на следните специалности: „Софтуерни технологии” (1 г.) и „Софтуерни технологии“ (2 г.).
РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението за утвърждаване на конспект за Държавен изпит на специалност "Бизнес математика" (ОКС „Бакалавър“), с допълнението той да се съгласува до 1 седмица с ръководителите на катедри. 
РЕШЕНИЕ 10:  ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 1. Педагогически  науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
РЕШЕНИЕ 11: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
РЕШЕНИЕ 12: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Христо Тошков Христов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);
 2. Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 3. Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Резервни членове:

 1.   (резервен външен член) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика);
 2.   (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на Христо Тошков Христов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ да бъде на 21.06.2016 г.
РЕШЕНИЕ 15: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);
 2. Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);
 3. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика).

            Резервни членове:

 1. (резервен външен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);
 2. (резервен вътрешен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика).

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ да бъде на 21.06.2016 г.
РЕШЕНИЕ 17: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

 1. Веселина Руменова Нанева (студент, 2 курс, БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Обработка на цифрови изображения“ на 2 курс, спец. СТД, редовно обучение;
 2. Николай Атанасов Чочев (студент, 2 к. СТД, фак. №1401681002) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Уеб дизайн“ на 1 курс, спец. СТД, редовно обучение и Факултативна дисциплина през Пролетен триместър;
 3. Иван Иванов Желев (студент 2к., БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Обработка на цифрови изображения“ на 2 курс СТД, редовно обучение;
 4. Светозар Маринов Гледачев – с хорариум 260 часа за водене на избираеми дисциплини през Зимен и Пролетен триместър, редовно и задочно обучение;
 5. Гл. ас. Иван Стефанов Стоянов – с хорариум 160 часа за водене на лекции и упражнения по дисциплината „Психология“ на 2 курс, спец. „Математика и информатика“ през Пролетен триместър;, редовно обучение, Пролетен триместър.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следните предложения за хонорувани преподаватели, за щатни нехабилитирани преподаватели, водещи лекции, преподаватели след пенсия и хонорувани преподаватели – магистри за учебната 2016/2017 година  за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян:


Факултет: Факултет математика и информатика

Име на преподавателя

Специал
ност/и

Дисциплина

Семестър

Хорариум

Общо в упражнения

 1.  

проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев

ИТМОМ

Линейна алгебра

първи

40 ч. лекции

140 ч.+10 ч. изпит

ИТМОМ

Училищен курс по алгебра

шести

30 ч. лекции

 1.  

доц. д-р Боян Георгиев Златанов

ИТМОМ

Математически анализ - 1

първи

40 ч. лекции

180 ч.+30 ч. изпит

ИТМОМ

Математически анализ - 2

втори

40 ч. лекции

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

осми

10 ч. лекции

 1.  

доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева

ИТМОМ

Програмиране

първи

30 ч. лекции

60 ч.+10 ч. изпит

 1.  

гл.ас. д-р Асен Христов Христов

ИТМОМ

Аналитична геометрия

втори

40 ч. лекции

220 ч.+30 ч. изпит

ИТМОМ

Геометрия

трети

40 ч. лекции

ИТМОМ

Училищен курс по геометрия

седми

30 ч. лекции

 1.  

гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов

ИТМОМ

Обектно-ориентирано програмиране

втори

30 ч. лекции

60 ч.+10 ч. изпит

 1.  

гл.ас. д-р Елена Христова Тодорова

ИТМОМ

Информационни технологии

втори

30 ч. лекции

60 ч.+10 ч. изпит

 1.  

проф. д-р Стоил Василев Миховски

ИТМОМ

Алгебра

трети

40 ч. лекции

80 ч.+10 ч. изпит

 1.  

доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева

ИТМОМ

Диференциални уравнения

трети

30 ч. лекции

60 ч.+10 ч. изпит

 1.  

проф. д-р Антон Илиев Илиев

ИТМОМ

Алгоритми и структури от данни

четвърти

30 ч. лекции

150 ч.+30 ч. изпит

Маркетинг
Туризъм ред.об.

Информатика
Информационни системи и технологии

трети (поток)

30 ч. лекции

Туризъм
(задочно)

Информационнисистеми и технологии

трети

15 ч. Лекции

 

 1.  

доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев

ИТМОМ

Теория на вероятностите и
математическа статистика

четвърти

30 ч. лекции

330 ч.
+ 50 ч. изпит

ИТМОМ

Числени методи

пети

30 ч. лекции + 30 ч. упр.

Маркетинг и Туризъм ред.об.

Статистика

трети (поток)

45 ч.лекции

Туризъм
(задочно)

Статистика

трети

15 ч. лекции

БЧПЗ

*Избираема: Биостатистика (ако бъде избрана)

четвърти

30 ч. лекции

 1.  

доц. д-р Христо Стефатнов Кискинов

ИТМОМ

Дискретна математика

четвърти

30 ч. лекции

60 ч.
+ 10 ч. изпит

 1.  

доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов

ИТМОМ

Операционни системи, компютърни мрежи и комуникации

четвърти

30 ч. лекции

60 ч.
+ 10 ч. изпит

 1.  

проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

ИТМОМ

Информационни технологии в образованието

пети

30 ч. лекции

240 ч.
+ 70 ч. изпит

ИТМОМ

АВИТО

осми

10 ч. лекции

ИТМОМ

Обзорни лекции по математика и информатика

осми

10 ч. лекции

Туризъм
(редовно)

Компютърни информационни системи в туризма

седми

15 ч. лекции

Туризъм
(задочно)

Компютърни информационни системи в туризма

седми

10 ч. лекции

Туризъм
(редовно)

Туристически информационни центрове (ИД)

осем

30 ч. лекции

Туризъм
(задочно)

Туристически информационни центрове (ИД)

осем

15 ч. лекции

 1.  

проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев

ИТМОМ

Методика на обучението по математика

пети

30 ч. лекции

60 ч.+10 ч. изпит

 1.  

проф. д-р Станимир Недялков Стоянов

ИТМОМ

Бази от данни

шести

30 ч. лекции

60 ч.+10 ч. изпит

 1.  

Анатоли Веселинов Карабов

ИТМОМ

Бази от данни

шести

30 ч.упр.

30 ч.+10 ч. изпит

 1.  

проф. д-р Коста Андреев Гъров

ИТМОМ

Методика на обучението по информатика и ИТ

шести

30 ч. лекции

180 ч.+30 ч. изпит

ИТМОМ

Училищен курс по информатика

седми

30 ч. лекции

ИТМОМ

Училищен курс по ИТ

осми

30 ч. лекции

 1.  

гл.ас.д-р Александър Пламенов Пенев

ИТМОМ

Компютърна графика и презентации

седми

20 ч. лекции

40 ч.+10 ч. изпит

 1.  

 

проф. д-р Андрей Иванов Захариев

Маркетинг и Туризъм ред.об.

 

Приложна математика

първи
(поток)

45 ч. лекции

120 ч.+20 ч. изпит

 

Факултет: Филиал-Смолян (щатни нехабилитирани преподаватели, водещи лекции)

Име на преподавателя

Специал
ност/и

Дисциплина

Семестър

Хорариум

Общо в упражнения

1.

гл.ас. д-р Христо Мелемов

ИТМОМ

Училищен курс по анализ

шести

30 ч. лекции

210 ч.

НУПЧЕ

Математика – част 1

първи

30 ч. лекции

НУПЧЕ

Математика – част II

втори

30 ч. лекции

НУПЧЕ

Факултатив IV част:Технологии на овладяване на знания от логиката

трети

15 ч. лекции

Преподаватели след пенсия

Име на преподавателя

Специал
ност/и

Дисциплина

Семестър

Хорариум

Общо в упражнения

1.

Доц. д-р Димитър Френкев

НУПЧЕ

Методика на обучението по математика

Пети и шести

60 ч л.
60 ч. у.

180 ч. + 10 ч. изпит

2.

гл.ас. Гинка Василева

ИТМОМ

Английски език

първи
втори

50 ч.у.
50 ч.у.

100 ч.+ 10 ч. изпит

Хонорувани преподаватели-магистри

Име на преподавателя

Специал
ност/и

Дисциплина

Семестър

Хорариум

Общо в упражнения

1.

Гинка Хаджииванова

ИТМОМ

ФД: Спорт

първи
втори
трети
четвърти

20 ч.у.
20 ч.у.
20 ч.у.
20 ч.у.

80 ч. + 10 ч. изпит

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИЛИНИ в специалност ИТМОМ за учебната 2016/2017 г.


Дисциплина

Л. часове

Преподавател за лекции

Компютърно счетоводство

40

проф. д-р Асен Рахнев /
гл.ас. д-р Елена Тодорова

Компютърна математика

40

доц. д-р Дойчин Бояджиев

Компютърна геометрия

40

гл.ас. д-р Асен Христов

Математически основи на микроикономиката

40

гл.ас. д-р Асен Христов

Аналитична микроикономика

40

доц. д-р Добринка Грибачева,                   гл. ас. д-р Асен Христов

Интернет базирано програмиране

40

проф. д-р Станимир Стоянов

Проекто-базирано обучение по математика и информатика

40

доц. д-р Ивайло Старибратов

Съвременни методи за анализ на риска и ефективността на борсовите инвестиции

40

проф. д-р Андрей Захариев /
гл.ас. д-р Стоян Златев

Математически основи на автоматизираното управление

40

проф. д.м.н. Степан Костадинов /
доц. д-р Атанаска Георгиева

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

40

доц. д-р Боян Златанов

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди включването на доц. д-р Иван Илиев Шотлеков в състава на Съвета за интелектуална собственост на ПУ „Паисий Хилендарски“, като представител на Факултета по математика и информатика.
РЕШЕНИЕ 20: Проф. Илиев  благодари на всички, включили се в организацията на Промоцията на Випуск 2015 на ФМИ, на всички комисии и най-вече на главния организатор доц. Шотлеков и апелира за включването на повече преподаватели, да няма отказ и от други мероприятия, организирани във факултета, защото Деканското ръководство разчита на целия състав на ФМИ.  
РЕШЕНИЕ 21: Проф. Илиев  информира членовете на ФС за предстоящото ДТВ в края на месец април, което е благодарение на финансовото състояние на ФМИ,  който е на първо място в ПУ.
РЕШЕНИЕ 22: Проф. Илиев съобщи датите за следващите заседания на Факултетния съвет: 11.05.2016 г., 01.06.2016 г. и 06.07.2016 г.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на ФМИ                                                                     

Подпис: /п/
Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ