Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 4 / 25.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 25.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 4 / 25.03.2016 г.

Днес, 25.03.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, ас. Иванов, ас. Иванова и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: няма

Дневен ред:
1.  Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”.
2.  Разни.

Решения:
1.  По т. 1., Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

 

25.03.2016 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова
Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ