Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол №41 / 10.03.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №41 / 10.03.2016

ПРОТОКОЛ №41

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 10.03.2016 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Ка­тед­­ре­ния съвет на ка­тед­ра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов,  ас. Иванка Градева.

Отсъстват от членовете на КС:  доц. д-р Кирил Коликов – в отпуск по болест,       гл. ас. д-р Йордан Епитропов

В съответствие със заповед №Р33-1028/08.03. 2016 на Ректора на ПУ участват ед­но­крат­но с право на глас: проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Костадин Грибачев, доц. д-р Георги Костадинов и доц. д-р Румяна Кожухарова.

Освен това присъстват без право на глас: Христо Манев – отчислен от редовна докторантура, Димитър Разпопов – свободен докторант.

 

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд за присъждане на обра­зо­ва­телната и научна степен „Доктор” на Христо Манев.
 2. Други.

 

По точка 1.

Ръководителят на катедра поясни процедурата по предварителното обсъждане на дисертационния труд. Припомни, че на заседание от 18.02.2016 (Протокол №40) Катедреният съвет прие предложението на проф. Мекеров като научен ръководител да се открие процедура по предварително обсъждане на ди­сер­та­ционния труд на Христо Манчев Манев,  съгласно чл. 33  от ПРАС на ПУ, и проектът за ди­сертация бе на разположение на желаещите да се за­поз­на­ят с него в деканата 2 сед­мици преди 10.03.2016 г. – датата на това обсъждане.

С цел по-голяма представителност на предварителното обсъждане, съставът на КС е разширен едно­кратно със заповед на Ректора на ПУ (№Р33-1028/08.03. 2016) по предложение на ръ­ко­водителя на катедра с още 4 хабилитирани лица, специалисти в тематиката на ди­сер­та­ци­ята: проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров (научен ръко­во­­дител), доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев, доц. д-р Георги Димитров Костадинов и доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова.

Съгласно Правилника за развитие на академичния състав на ПУ ръководителят на катедрата даде думата за изложение на Христо Манев в рамките на 15 минути.

След изложението ръководителят на катедрата даде ход на обсъждането.

Първо думата беше дадена на научния ръководител проф. Мекеров да представи своето мнение за дисертационния труд. Проф. Мекеров каза, че няма нужда да пред­ставя докторанта, защото при­съст­ва­щи­те го познават много добре. Той представи три основни точки, по които ще гово­ри.

 • Тематиката на дисертацията – почти контактни В-метрични многообразия е много актуална и активно се изучава в днешно време. Създателите ѝ са българските геометри доц. д-р Георги Ганчев, доц. д-р Веселка Михова и доц. д-р Костадин Грибачев. С нея се занимават чужди и наши учени. Тази тематика се основава на българската школа, занимаваща се с обобщени В-многообразия или почти комплексни многообразия с норденова метрика.
 • Целта на дисертацията е да се изучат многообразията от най-ниска раз­мер­­ност. Обикновено в общата теория има ограничения за размерността, зато­ва е важно да се разгледа най-ниската. В работата се виждат примери и свой­ства, които са възможни само тук.
 • Рабо­тата на докторанта е в голяма степен самостоятелна. Огромна част от на­пра­ве­ни­те изследвания, резултати и техники са дело на Христо Манев. Той е участ­вал активно в много научни форуми. Проф. Мекеров е бил сви­де­тел на три или четири негови участия, а също и на дистанционното му учас­тие на конференция по информационни технологии в Бостън. На по­след­ната док­то­рантът се е представил отлично, бил е похвален от орга­ни­за­торите за добрия доклад и за отличния английски.

Заключението на проф. Мекеров е, че резултатите получени от докторанта са по­ве­че от достатъчни за докторска дисертация. Напълно заслужено трудът трябва да се придвижи по-нататък и да бъде защитен.

 Бяха прочетени писмени отзиви от чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов (катедра „Геометрия” на ФМИ при Софийския университет), от доц. д-р Георги Ганчев (секция „Анализ, геометрия и то­по­логия” на Института по математика и информатика при БАН и от доц. д-р Галя Накова (катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ при Велико­тър­новския университет) – отзивите са приложени към протокола. В отзивите се оп­ределя темата като актуална и с отлични перспективи за по-нататъшно развитие, пра­ви се анализ на структурата и съдържанието на дисертацията, подчертават се  достойнствата ѝ и се дава и от тримата специалисти положително мнение за качест­вата на дисертационния труд.

Дисертантът получи възможност да отговори на забележките в отзива на проф. Ива­нов. Христо Манев отбеляза, че те се отнасят само за формулировката на Теорема 7.1. Тя е вече кориги­ра­на, като е премахната думата „компактна”, което е техническа грешка, и е добавено уточнението, че става дума за основните класове, с което фор­му­ли­ров­ка­та става по-ясна и точна.

Доц. Грибачева заяви, че се е запознала предварително с дисертацията и похвали ясното ѝ изложение. Според нея конструираните примери дават пълна представа за почти контактните В-метрични многообразия.  Добро впечатление ѝ е направила Таб­лица 3, в която са дадени матричните групи за седемте основни класа. Има пълно ос­нование да счита, че работата е достойна да бъде защитена.

Доц. Костадинов попита дали матрицата А в Теорема 7.1 е нилпотентна.

Дисертантът отговори, че това е така в някои от случаите.

Доц. Костадинов изказа мнение, че могат да се продължат изследванията, при те­зи условия. Той поздрави Христо Манев за получените резултати и доброто, макар и ла­конично изложение. Сподели, че в дисертацията са включени много резултати. Под­крепя изцяло положителните оценки за работата на Христо Манев.

Дисертантът се съгласи, че са спестени много подробности по пресмятанията в из­­ло­жението на дисертацията заради ограниченията на обема ѝ.

Доц. Грибачев счита, че работа на Христо Манев е надминала неговите очаквания, идеи и представи по тази тематика. Той е солидарен с отзивите, особено с този на доц. Ганчев. Доц. Грибачев изказа задоволство и от факта, че докторантът е от трето поколение геометри, занимаващи се с представената тематика.

Проф. Манев попита кой резултат от дисертацията удовлетворява най-много ди­сер­танта и с какво му се харесва.

Христо Манев отговори, че това е Параграф 7, заради начина, по който са били по­лу­чени резултатите и затова, че са намерени явни примери.

Поради изчерпване на изказванията ръководителят на катедрата предложи да се вземат следните решения.

Решения:

 1. Катедреният съвет реши, съгласно чл. 34. (1) от ПРАСПУ, че представеният от ХРИСТО МАНЧЕВ МАНЕВ дисертационен труд на тема „Върху диференциал­на­та геометрия на три­мерни почти контактни В-метрични много­об­ра­зияе готов за защита пред научно жури за присъждане на обра­зова­тел­ната и на­уч­на сте­пен „Док­тор” по област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика; про­феси­о­нално на­прав­ление 4.5. Математика; док­­тор­ска про­грама „Геометрия и то­по­ло­гия“.
 2. Катедреният съвет пред­лага, съгласно чл. 34 (2) от ПРАСПУ, за членове на със­­тава на научното жури за защита на дисер­та­ционния труд на ХРИСТО МАН­­­ЧЕВ МАНЕВ след­ни­те хабилитирани преподаватели със същата научна спе­­циалност, по която е док­тор­­ска програма:

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров (научен ръководител) – пенсионер от ПУ „Па­и­сий Хилендарски” – об­ласт на висше образование 4. Природни на­у­ки, мате­ма­ти­ка и информатика; про­фе­си­о­нално направление 4.5. Ма­те­матика; научна спе­ци­алност Геометрия и то­по­ло­гия;
 2. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и инфор­ма­тика; про­фе­си­онално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и то­по­ло­гия;

Външни членове за Пловдивски университет:

 1. Чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов – от СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика; профе­си­онално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и то­по­ло­гия;
 2. Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – от ИМИ на БАН, София; област на вис­ше об­ра­зо­ва­ние 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сио­нал­­но нап­рав­ле­ние 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и то­­по­ло­гия;
 3. Доц. д-р Галя Василева Накова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна спе­циалност Геометрия и то­по­ло­гия;

Резервни членове:

 1. Проф. дмн Георги Христов Георгиев – от ШУ „Еп. Константин Преславски“, Шумен; об­ласт на висше образование 4. Природни науки, математика и ин­форматика; про­­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна спе­ци­алност Геометрия и то­по­ло­гия (резервен външен член).;
 2. Доц. д-р Марта Костадинова Теофилова – от ПУ „Паисий Хилендарски“; об­ласт на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и инфор­мати­ка; про­фе­сио­нал­но направление 4.5. Математика; научна специалност Гео­метрия и то­по­ло­гия (ре­зервен вътрешен член);

Всички предложени за членове на НЖ са подписали необходимите декларации и са се съгласили датата за крайното заседание на НЖ да бъде 20.05.2016 г. 

Решенията бяха гласувани и приети единодушно.

 

По точка 2.

2а) Във връзка с определяне на комисии за Кандидатстудентската кампания през 2016 г. ръководителят на катедра уведоми членовете на катедрата, че могат да се запишат в Комисията по проверка на писмените работи от изпитите по матема­ти­ка през юни и юли. В списъка на квесторите се включват всички преподаватели, кои­то не са в платен годишен отпуск към момента на провеждане на КСК 2016.

2б) Доц. Теофилова съобщи, че разписанието за В-триместър е готово. Проф. Ма­нев каза, че го е изпратил на членовете на катедрата, които имат часове през този три­­местър, но ще го изпрати и на останалите. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

гр. Пловдив
10.03.2016 г.


Секретар на катедрата:
(гл. ас. д-р И. Докузова)

 

Ръководител на катедрата:
(проф. д-р М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ