Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 94/09.03.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 94/09.03.2016

ПРОТОКОЛ № 94/09.03.2016
от разширен катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи:

 • членове на катедрата:

доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов

 • докторанти (по точка 1 от дневния ред): Василка Събева, Мария Добрева, Мая Стоименова, Венелин Вълков и Иван Бъндев.
 • външни лица, заемащи академични длъжности “професор” и “доцент” с право на глас (по точка 4 от дневния ред, съгл. заповед Р33-1027/08.03.2016 на Ректора на ПУ):
 1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев, ПУ „Паисий Хилендарски”, ФМИ
 2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев, ПУ „Паисий Хилендарски”, ФМИ
 3. Доц. д-р Иван Ганчев Иванов, ПУ „Паисий Хилендарски”, ФМИ
 4. Доц. д-р Люба Иванова Попова, ПУ „Паисий Хилендарски”, ФМИ
 5. Проф. д.ф.н. Ренна Бориславова Дюлгерова, ИФТТ, БАН, София
 6. Проф. д.ф.н. Катя Желева Вутова, Институт по електроника, БАН, София
 7. Проф. д-р Велизар Тодоров Павлов, Русенски университет „Ангел Кънчев”

Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов и докт. Ива Пъхлева – по болест

Дневен ред:

 1. Докторанти (годишни отчети, прекратяване и приемане на индивидуален план за обучение)
 2. Изпитна сесия
 3. Разни
 4. Предварително обсъждане на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за присъждане на научна степен „доктор на науките“, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), на тема: „Аналитични, статистически и интелигентни методи за моделиране“.

По точка 1:

1.1. Докторант Василка Димова Събева направи кратко представяне на извършената работа през втората година от обучението си (редовна форма на обучение).            Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Много добър (5).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2. Докторант Мария Добрева Добрева направи кратко представяне на извършената работа през втората година от обучението си (задочна форма на обучение).
Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за промяна в индивидуалния план – отпадане на изпита по английски език и оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
КС приема единодушно предложената оценка и подкрепя предложението на доц. Веска Нончева за промяна на индивидуалния план за обучение – отпадане на изпит по английски език.

1.3. Проф. Снежана Христова направи кратко представяне на извършената работа от докторант Ива Георгиева Пъхлева през втората година от обучението (редовна форма на обучение) и изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. дмн Снежана Христова за оценка Среден (3).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.4. Докторант Мая Пламенова Стоименова направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение).
Научният ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева за оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.5. Докторант Венелин Васков Вълков направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение).
Научният ръководител доц. д-р Веска Нончева изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Веска Нончева за оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.6. Доц. Дойчин Бояджиев запозна КС с получения годишен отчет от докторант Георги Вержилов Александров за извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение) и молбата му за прекратяване на обучението му по лични причини.
Научният ръководител проф. дмн Снежана Христова изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемането на годишния отчет на докторанта без оценка за извършената работа и подкрепя молбата му за прекратяване на обучението по лични причини.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направенитео предложения бяха приети единодушно.

1.7. Докторант Иван Петров Бъндев направи кратко представяне на извършената работа през първата година от обучението си (редовна форма на обучение).
Научният ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев изрази препоръките си.
Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува предложението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Бояджиев за оценка Много добър (5).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 1.
Направеното предложение бе прието.

1.8. Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува приемане на представения от проф. Снежана Христова индивидуален учебен план на новозачисления докторант към катедрата (от 01.03.2016 г.) Радослава Сашкова Терзиева, редовна форма на обучение, тема: „Устойчивост на диференциални и диференчни уравнения с импулси с продължително действие”, научен ръководител – проф. дмн Снежана Христова.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Катедра ПММ определи комисиите за провеждане на изпитната сесия за Б триместър.

По точка 3:

3.1. Доц. Д. Бояджиев запозна катедрата с указанията за КСК 2016.
3.2. Катедра ПММ потвърждава приетото на предишен КС предложение на проф. Гочева и гл. ас. Кулина за промяня в учебния план за спец. БИТ 1 (редовно и задочно), а именно:
Учебната дисциплина „Приложна математика” от триместър В да се премести в триместър Б, а дисциплината „Маркетингови изследвания” от триместър Б в триместър В (т.е. тези две дисциплини разменят местата си).

По точка 4: ОБСЪЖДАНИЯ И РЕШЕНИЯ

Ръководителят на катедрата представи външните членове на разширения КС.
Ръководителят на катедрата предложи регламент за провеждане на разискванията по тази точка от дневния ред: представяне на дисертационния труд, обсъждане на дисертационния труд, гласуване на решения. Предложението бе прието единодушно.

В рамките на 30 минути проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева презентира най-важните части от дисертационния труд.

Ръководителят на КС даде думата на присъстващите за изказвания, мнения, препоръки, забележки и въпроси.

Проф. дмн Снежана Христова направи следните предложения:

 1. Промяна на заглавието на дисертацията така, че да дава конкретна представа за това, което е вътре.
 2. Промяна на списъка с публикациите. Вместо обзорната работа от конференцията в REMIA да се сложат оригиналните статии, доколкото в съответните глави е използван материала от статиите.

Проф. дмн Снежана Христова зададе следните въпроси:

 1. Какво значи според кандидата „нов модел”, записано на стр. 287?
 2. Къде са приложени резултатите към т. 14, стр. 288?
 3. Колко процента е съвпадението между тази дисертация и дисертацията на доц. дн Илийчо Илиев, защитена преди 10 месеца в ИФФТ на БАН?

Проф. д-р Велизар Павлов направи предложение за предварителни вътрешни рецензенти, които да представят дисертационния труд.

Проф. дфн Ренна Дюлгерова направи изказване, че трудът и приносите трябва да се гледат като едно цяло. Групата, в която работи проф. Гочева е световно призната и изследванията допринесоха без съмнение за развитие на лазерите в лабораторията на ИФФТ. Научните работи на проф. Гочева напълно отговарят на изискванията за присъждане на тази степен.

Проф. дфн Катя Вутова направи изказване, че в устройствата, при които реалните измервания са невъзможни, единствено с помощта на математическия апарат за моделиране резултатите могат да се доближат до реалните процеси. Това допринася тези устройства да могат да се развиват и усъвършенстват, а те имат безкрайно много приложения и продължават да се утвърждават в целия свят. Проф. дфн Катя Вутова е убедена в качествата на дисертацията.

Доц. д-р Люба Попова помоли присъстващите да коментират научните качества на предлагария дисертационен труд, а не вътрешните правила на ФМИ.

Доц. д-р Дойчин Бояджиев направи процедурно изказване.

Доц. д-р Дойчин Бояджиев зададе следните въпроси:

 1. Защо в уравнение (5.37) регресионните коефициенти са с 6-7 десетични знака, а константите, участващи при формиране на параметрите – с един?
 2. Защо във формула (2.36) четвъртите степени на температурата са разделени на 100, а първите – не?

Проф. д-р Велизар Павлов зададе следните въпроси:  

 1. Как (от къде) са събирани данните за замърсеността на въздуха?
 2. Какъв софтуер е използван?

Проф. д-р Велизар Павлов даде препоръка, свързана с целта на дисертационния труд, да се спомене, че се получават модели.  

Проф. дфн Катя Вутова даде препоръка за съкращаване на обема на приносите.

Ръководителят на КС даде думата на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева да отговори на зададените въпроси.
Отговори на въпросите на проф. дмн Снежана Христова:

 1. Под нов модел се разбира модел, новопостроен към момента на публикуване на съответния резултат, т.е. построен за първи път.
 2. Резултатите от изследване на временни редове се прилагат за изготвяне на прогнози напред във времето. За всички модели от чистота на въздуха има прогнози.
 3. Има малко съвпадения, не мога да кажа процент. В дисертацията на доц. дн Илиев се съдържат само параметрични многомерни статистически анализи, представени от гледна точка на методика на развитие на лазерите.

Отговори на въпросите на доц. д-р Дойчин Бояджиев:

 1. Коефициентите не са безмерни и се умножават по мерни единици – мм, тор, ват и т.н. и се изисква възможно по-голяма точност. В базисните функции коефициентите са изходни данни – наблюдения.
 2. Първият член във формула (2.36) е закон за охлаждане на Нютон-Рихман, а членът с четвъртите степени на температурата, разделени на 100, представлява закона на Стефан-Болцман.

Отговори на въпросите на проф. д-р Велизар Павлов:

 1. Данните са реални, предоставени от специалисти в метеорологичните станции. Могат и да се закупят.
 2. Ползван е както собствен, така и готов софтуер – SPSS, Mathematica и Salford Predictive Modeler.

Доц. Бояджиевпредложи прекратяване на разискванията, което бе прието единодушно.

С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ЕДИНОДУШНО СЕ ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
По точка 4:
4.1 Предложеният от проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева дисертационен труд на тема „Аналитични, статистически и интелигентни методи за моделиране“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на научна степен “Доктор на науките” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

4.2 КС предлага на ФС да утвърди следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева:

 1. (вътрешен член) Проф. д. Христо Илиев Семерджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, пенсионер, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика).
 2. (външен член) Проф. д.м.н. Иван Томов Димов, Институт по информационни и комуникационни технологии,  БАН, София. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).
 3. (външен член) Проф. д.ф.н. Катя Желева Вутова, Институт по електроника, БАН, София. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).
 4. (външен член) Проф. д.ф.н. Ренна Бориславова Дюлгерова, Институт по физика на твърдото тяло, БАН, София, пенсионер. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите).
 5. (външен член) Проф. д.м.н. Леда Димитрова Минкова,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФМИ. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика).
 6. (външен член) Проф. д-р Велизар Тодоров Павлов, Русенски университет „Ангел Кънчев”. р-л катедра „Числени методи и статистика”. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).
 7. (външен член) Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева, Русенски университет „Ангел Кънчев”. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).
 8. (резервен член, вътрешен)  Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ФМИ. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).
 9. (резервен член, външен) Доц. д-р Евгения Петрова Николова, Бургаски свободен университет. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

 

4.3 КС предлага на ФС да приеме 21.06.2016 г. за потенциална дата за защита на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева изрази съгласие със състава на предложеното НЖ и потенциалната дата за защита на дисертационния труд.

09.03.2016 г.   Научен секретар: ..........................................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
     
    Ръководител катедра ПММ: .............................
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ