Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 3 / 26.02.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 26.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 03 / 26.02.2016 г.

Днес, 26.02.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, ас. Хоптериев и докторантите: Георги Пашев, Силвия Гафтанджиева, Александър Трайков, Тодор Ангелов, Теодора Панайотова, Неделчо Андонов, Иван Марков, Мария Гачкова и Мартин Такев.

Отсъстващи: ас. Иванова (в болничен), ас. Иванов (в час). 

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 КС прие индивидуалните планове за работа на редовните докторанти Мария Руменова Гачкова и Мартин Викторов Такев.
 2. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 3. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Евгения Максимова Алендарова, съгласно мнението на научния ръководител.
 4. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0 

 5. По т. 1 КС предлага докторант Евгения Максимова Алендарова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 6. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 7. По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторант Евгения Максимова Алендарова да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2016 г.
 8. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 9. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Александър Насков Трайков, съгласно мнението на научния ръководител. 
 10. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 11. По т. 1 КС предлага докторант Александър Насков Трайков да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката. 
 12. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 13. По т. 1 КС предлага на Факултетния съвет докторант Александър Насков Трайков да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2016 г.
 14. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 15. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на задочния докторант към катедрата Лиляна Иванова Русенова-Монева, съгласно мнението на научния ръководител.
 16. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 17. По т. 1 КС предлага докторант Лиляна Иванова Русенова-Монева да бъде атестирана с оценка Удовлетворителен (3.00) за работата си през втората година от подготовката.
 18. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 19. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Силвия Николаева Гафтанджиева, съгласно мнението на научния ръководител.
 20. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 21. По т. 1 КС предлага докторант Силвия Николаева Гафтанджиева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката. 
 22. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 23. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Тодор Ангелов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.
 24. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 25. По т. 1 КС предлага докторант Тодор Ангелов Ангелов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 26. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 27. По т. 1 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Георги Петров Пашев, съгласно мнението на научния ръководител.
 28. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 29. По т. 1 КС предлага докторант Георги Петров Пашев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 30. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 31. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Теодора Запрянова Панайотова, съгласно мнението на научния ръководител.
 32. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 33. По т. 1 КС предлага докторант Теодора Запрянова Панайотова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 34. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 35. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Иван Владимиров Марков, съгласно мнението на научния ръководител.
 36. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 37. По т. 1 КС предлага докторант Иван Владимиров Марков да бъде атестиран с оценка Удовлетворителен (3.00) за работата си през първата година от подготовката.
 38. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 39. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Неделчо Андонов Андонов, съгласно мнението на научния ръководител.
 40. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 41. По т. 1 КС предлага докторант Неделчо Андонов Андонов да бъде атестиран с оценка Много добрър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 42. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 43. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Галя Илиева Шивачева, съгласно мнението на научния ръководител.
 44. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 45. По т. 1 КС предлага докторант Галя Илиева Шивачева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 46. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 47. По т. 1, КС предлага на ФС съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ да утвърди следната промяна на темата на дисертационния труд на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика": от "Динамично генериране и управление нa оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на електронното обучение" на "Динамично генериране и оптимално управление нa потоци от информационни дейности и ресурси за е-обучение".
 48. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 49. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н.  Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, считано от 23.04.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
 50. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 51. По т. 2 катедреният съвет предлага на ФС да избере за хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:
  • Мария Руменова Гачкова (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси; 
  • Мартин Викторов Такев (докторант) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси; 
  • Венелин Трифонов Атанасов (студент Информатика 2 курс редовно) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Алгоритми и структури от данни; 
  • Иван Иванов Желев (студент БИТ 2 курс редовно) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране на PHP с MySQL; 
  • Тони Пламенов Каравасилев (администратор на ФМИ) с хорариум 300 часа за водене на упражнения по избираеми дисциплини Приложна криптография с .NET Framework и Разработка на уеб приложения с ASP.NET.
 52. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 53. По т. 2 катедреният съвет предлага на ФС да се извършат промени в учебния план на специалност Софтуерни технологии и дизайн, както следва:
  • Дизайн на приложения за мобилни устройства“ да се премести от триместър В на 3-ти курс в триместър Б на 3-ти курс – за редовно и задочно обучение;
  • Софтуерни технологии 2“ да се премести от триместър Б на 3-ти курс в триместър В на 3-ти курс – за редовно и задочно обучение.
 54. Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 55. По т. 2 катедреният съвет предлага на ФС да се извърши подходяща размяна в учебния план на специалност Бизнес информационни технологии на учебната дисциплина:

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL”, 2-ри курс на БИТ, редовно и задочно, триместър Б,

така че тази дисциплина да бъде разположена след учебната дисциплина

Бази от данни”, 3-ти курс на БИТ, редовно и задочно, триместър В,

която е естествено да се изучава първо.

Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

 

26.02.2016 г.                                                   Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ