Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 2 / 16.02.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 16.02.2016 г.

Протокол № 2-2015/2016

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии",
Пловдивски университет „П. Хилендарски", 16.02.2016 г.

Днес, 16.02.2016 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии" към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски".

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: ас. Кирина Бойкова - по семейни причини.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научните ръководитеи, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Зара Георгиева Данаилова-Стойнова (докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“ на тема: „Формиране на мотивационната дейност на учениците в обучението по математика”, с научни ръководители проф. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Румяна Петкова Маврова, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 15 март 2016 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  2. Катедреният съвет, въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33 ал. 1 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Христо Тошков Христов (докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии ”) по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ на тема: „Методика на преподаване на съвременни технологии за създаване на софтуер”, с научен ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков, да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”. Предварителното обсъждане да се проведе на разширен катедрен съвет на 15 март 2016 г. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

 

16.02.2016 г.                                                                                   Протоколчик: .............................................
Гр. Пловдив                                                                                                                  /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                      Ръководител катедра: ................................
                                                                                                                                           /проф. д-р К. Гъров / 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ