Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 4 / 24.02.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 24.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 4 / 24.02.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 24 февруари 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе в оперативен порядък Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: няма отсъстващи.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 35; Отсъстващи – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1)     
Научни.
2)     
Докторанти.

Факултетният съвет на ФМИ в оперативен ред взе следните РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие: въз основа на чл. 43 (1) от ПРАС на ПУ и решение на КС на катедра „Приложна математика и моделиране” да се открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд „Аналитични, статистически и интелигентни методи за моделиране”, представен от проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за придобиване на научна степен „доктор на науките” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предварителното обсъждане на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ да се проведе на 09.03.2016 г. (сряда) от 14:00 часа на разширен катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ3: ФС прие мнението за работата на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ през втората година от подготовката (01.03.2015 г. – 01.03.2016 г.), представено от научния му ръководител проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, въз основа на чл. 24 от ПРАС на ПУ и решение на КС на катедра „Алгебра и геометрия”.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Христо Манчев Манев, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Христо Манчев Манев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Алгебра и геометрия“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”, считано от 01.03.2016 г.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/
Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ