Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 Протокол № 10 - 15/16    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 - 15/16

П Р О Т О К О Л   № 10 -  15/16

   Днес 22.01 .2016 г. (петък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Борислав Тосков, ас. Йордан Тодоров

Дневен ред:

  1. 1.    Докторанти. 
  2. 2.    Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Катедреният съвет прие единодушно и  предлага на  Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе следните решение за:

  1. Зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители и утвърди предложените теми на дисертациите:

 

Име

Тема

Научен ръководител

1.

Ася Тодорова Тоскова

Адаптиране на виртуално образователно за учене през целия живот

проф. Станимир Стоянов

2.

Борислав Петров Тосков

Система от гардове във виртуално образователно пространство

проф. Станимир Стоянов, доц. Иван Ганчев

3.

Боян Богомилов Костов

Семантичен модел на хардуерната поддръжка на виртуално образователно пространство

проф. Станимир Стоянов, доц. Иван Ганчев

4.

Георги Илиев Георгиев

Изграждане на събитиен модел на виртуално образователно пространство

доц. Ася Стоянова-Дойчева

5.

Йордан Георгиев Тодоров

Изграждане на персонални асистенти във виртуално образователно пространство

проф. Станимир Стоянов

6.

Любляна Атанасова Благоева

Моделиране анализа на успеваемостта на студенти

проф. Станимир Стоянов

7.

Мария Кръстанова Митева

Изследвания за изграждане на семантични модели в електронното обучение

доц. Ася Стоянова-Дойчева

8.

Мартин Георгиев Василев

Инструменти за статичен и динамичен анализ в домейн-специфичните визуални езици за програмиране

доц. Димчо Димов

 2. Зачисляване в задочна докторантура Андрей Петров Петров, като избере за научен ръководител на проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и утвърди следната тема на дисертацията: "Игрово-базирано обучение във виртуално образователно пространство".

По т. 2 от дневния ред:

 1. Бяха обсъдени актуализация на учебни планове. В тази връзка катедреният съвет прие единодушно и  предлага на ФС да утвърди следните частични промяни:

 

1)    В учебния план на бакалавърската програма по Информатика: да се разменят дисциплините „Софтуерни технологии“ и „Шаблони за проектиране“, като дисциплината „Софтуерни технологии” се чете през пролетния триместър на втори курс, а дисциплината „Шаблони за проектиране” - през пролетния триместър на трети курс. Промяната се налага за подобряване логическата последователност на учебния план;

 

2)    В учебния план на магистърската програма „Софтуерни технологии“          вместо 1 кредит = 25 учебни часа, 1 кредит да бъде = 30 учебни часа.          Целта на промяната е уеднаквяване с учебните планове на другите магистърски програми на ФМИ.

 2. Бяха обсъдени проблемите, свързани с обучението в бакалавърските програми през учебната 2015/16 год. В тази връзка катедреният съвет прие единодушно и предлага на ФС на ФМИ да одобри следните рецензенти:

 

1)    За учебник „Компютърни мрежи и комуникации“ – автор доц.д-р Иван Ганчев Иванов:

1)    Доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ, БАН, София;

2)    Доц. д-р Сеферин Мирчев, ТУ, София.

 

2)    За учебно помагало „Компютърни мрежи и комуникации“ – автор доц.д-р Иван Ганчев Иванов.

1)    Доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ, БАН, София;

2)    Доц. д-р Сеферин Мирчев, ТУ, София.

 

 3.  Бяха гласувани единодушно от КС  за предложение на ФС  на ФМИ следните избираеми за третия триместър на учебната 2015/2016 година:

1)    Мобилни приложения – проф. С. Стоянов, ас. Йордан Тодоров, за трети триместър задочно обучение за всички специалности;

2)    Интернет на нещата – проф. С. Стоянов, доц. И. Ганчев, за трети триместър редовно обучение за всички специалности;

3)    Анализ и оптимизация на софтуерни приложения – гл.ас. д-р А. Пенев, магистър Мартин Георгиев Василев, за трети триместър редовно обучение за всички специалности;

4)    Системен анализ – доц. Димчо Димов, за трети триместър редовно и задочно обучение, за всички специалности

 

4. Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага като хоноруван преподавател:

 

1)      магистър Мартин Георгиев Василев – 100 часа упражнения в избираема дисциплина “Анализ и оптимизация на софтуерни приложения”

 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

22.01.2016 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ