Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 2 / 22.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 22.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 02 / 22.01.2016 г.

Днес, 22.01.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, ас. Иванов и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: ас. Иванова (в болничен)

Дневен ред:
1.Докторанти.
2.Избираеми дисциплини.
3.Разни.

Решения:
1.По т. 1 КС гласува „План – сметка за научно-изследователска дейност през 2016 г.” на редовните докторанти към катедра „Компютърна информатика”, съгласно чл. 23, ал. 1 и 2 на Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2.По т. 1 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Руменова Гачкова „E-oбучение чрез игри“ и научен ръководител доц. д-р Е. Сомова.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

3.По т. 1 КС прие за тема на дисертационния труд на редовния докторант Мартин Викторов Такев „Обучение и оценяване чрез сътрудничество в среди за е-обучение“ и научен ръководител доц. д-р Е. Сомова.

Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.

4.По т. 2 КС реши да предложи следните избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2015/2016 година:

  • „Разработка на уеб приложения с ASP.NET”, с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и хон. преп. Тони Каравасилев, за редовно обучение, спец. И, БИТ и СТД;
  • „Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери (част 3)”, с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл.ас. д-р Светослав Енков, за редовно и задочно обучение, спец. И, БИТ и СТД;
  • "Управление на виртуални екипи" с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и докторант Лиляна Монева, за редовно и задочно обучение, спец. И, БИТ и СТД.


Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

5.По т. 3 КС гласува 20 часа за ръководство на студентска научноизследователска работа на гл. ас. Станка Хаджиколева.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0


22.01.2016 г.

Ръководител на катедра:
   (доц. д-р Е. Сомова)
Протоколирал:
 (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ