Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 93/03.02.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 93/03.02.2016

ПРОТОКОЛ № 93/03.02.2016
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христоева-Краева, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов

Гости: бившите членове на катедрата проф. дмн Христо Семерджиев и доц. д-р Люба Попова, понастоящем пенсионери

Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов – по болест

 

Дневен ред:

  1. Обсъждане, избор на дата и предложение за членове на разширен катедрен съвет за откриване на процедура за защита на дисертационен труд  за присъждане на научната степен "доктор на науките" на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева
  2. Обсъждане на предложение за обяваване на конкурс за главен асистент към катедрата с потенциален кандидат ас. д-р Атанас Вълев Иванов
  3. Разни

 

 

По точка 1:

1.1 КС на катедра „Приложна математика и моделиране“ одобрява проекта на дисертационен труд за научната степен „Доктор на науките“ на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева

1.2 КС прие единодушно предложението на доц. д-р Дойчин Бояджиев да бъде разкрита процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева за присъждане на научна степен „доктор на науките“, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката, на тема: „Аналитични, статистически и интелигентни методи за моделиране“.

1.3 КС прие единодушно предварителното обсъждане да се проведе на разширен КС на 09.03.2016 г. (сряда) от 14 ч. в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“.

1.4 КС прие единодушно за предварителното обсъждане към състава на катедрата да се включат еднократно с право на глас следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, Научна специалност: Изчислителна математика
  2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, пенсионер, Научна специалност: Изчислителна математика
  3. Доц. д-р Иван Ганчев Иванов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, Научна специалност: Информатика
  4. Доц. д-р Люба Иванова Попова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФМИ, пенсионер, Научна специалност: Изчислителна математика
  5. Проф. д.ф.н. Ренна Бориславова Дюлгерова, Институт по физика на твърдото тяло, БАН, София. Научна специалност: Физика  
  6. Проф. д.ф.н. Катя Желева Вутова, Институт по електроника, БАН, София. Научна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката
  7. Проф. д-р Велизар Тодоров Павлов, Русенски университет „Ангел Кънчев”. Научна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката

 

По точка 2: Катедра ПММ прие единодушно предложението на ръководителя на катедрата доц. д-р Дойчин Бояджиев за обявяване на конкурс за главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложениe на математиката към катедра “Приложна математика и моделиране” на факултета по Математика и информатика с потенциален кандидат ас. д-р Атанас Вълев Иванов.

 


По точка 3:

3.1. КС прие единодушно удовлетворяване на молбата на редовен докторант Красимира Василева Маркова за прекратяване на докторантура.

3.2. КС обсъди доразпределение на часовете за В триместър.

 

 

 

03.02.2016 г
Научен секретар: ……………………........................
                                       /гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
                                                           /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ