Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година протокол № 3 / 27.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 3 / 27.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 27.01.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 27 януари 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 33; Отсъстващи – 2 души.
Списъчен  състав на хабилитираните преподаватели – 27; присъстващи – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.  
 4. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2015/16 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. Тодор Желязков;
 • Преподаване на системи уравнения в училище, доц. Добринка Бойкина, доц. Румяна Маврова;
 • Итерационни методи за корени на полиноми, проф. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков;
 • Метрични пространства, доц. Боян Златанов;
 • Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. Георги Костадинов;
 • Линейни оператори в функционални пространства, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 • Задачи за математически състезания, проф. Пенка Рангелова, доц. Румяна Маврова;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. Христо Семерджиев;
 • Графично представяне на данни, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Бизнес статистика с SPSS, проф. Снежана Гочева, ас. д-р Атанас Иванов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова;
 • Задачи по математика и компютърна математика за състезания, гл. ас. д-р Петър Копанов;
 • Програмиране на R, доц. Веска Нончева;
 • Визуализации с Python и VTK., доц. Христо Крушков, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев;
 • Създаване на ГПИ с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Интернет на нещата, проф. Станимир Стоянов, доц. Иван Ганчев;
 • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, гл.ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев;
 • Приложна финансова математика, проф. Николай Кюркчиев;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения, ас. д-р Мая Стоева;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Разработка на уеб приложения с ASP.NET, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Управление на виртуални екипи, проф. Георги Тотков, док-т Лиляна Монева;
 • Системен анализ, доц. Димчо Димов;
 • Уеб хостинг технологии – работа с клиенти – 3 част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
 • PHP  за напреднали – 3 част, доц. Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников;
 • Съвременна икономическа политика на България и света,проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL, проф. Минчо Сандалски;
 • Компютърно счетоводство, проф. Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова.

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. Христо Семерджиев;
 • Вземане на решения чрез игрови модели, проф. Снежана Христова;
 • Бизнес статистика с SPSS, проф. Снежана Гочева, ас. д-р Атанас Иванов;
 • Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова;
 • Математически изчисления с отворен код в Python, гл. ас. д-р Христина Кулина;
 • Графично представяне на данни, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Системен анализ, доц. Димчо Димов;
 • Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков;
 • Управление на виртуални екипи, проф. Георги Тотков, док-т Лиляна Монева;
 • Инвестиране и лични финанси,проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев;
 • Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. Тодор Желязков;
 • Метрични пространства, доц. Боян Златанов;
 • Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. Георги Костадинов;
 • Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica, проф. Николай Кюркчиев;
 • Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров;
 • Бизнес приложения за Интернет с PHP  и MySQL, проф. Минчо Сандалски;

В)  ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Изграждане на динамични уеб приложения, доц. Христо Крушков, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев;
 • Руски език – 3. част (Практикум), гл. Ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 2:ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2016 година за специалностите към Факултета по математика и информатика: дати на провеждане на Държавни изпити през календарната 2016 година – 1,2 юли 2016 г. и 8, 9 октомври 2016 г.

РЕШЕНИЕ 3:ФС прие предложението за следната частична промяна в учебния план на 4 курс, спец. „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение: за периода 01.02.2016 г. – 12.03.2016 г. групите да бъдат 3 (три) вместо 2 (две) за обучението по английски език.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ за срок от 1 /една/ година, считано от 01.02.2016 г. до 01.02.2017 г., поради семейни  причини.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на постъпила молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика“ за срок от 1 /една/ година, считано от 01.02.2016 г. до 01.02.2017 г., поради семейни  причини.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Любомир Петров Георгиев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 8:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ”: на основание чл. 31(1) от ПРАСПУ, Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Математически анализ”, да бъде отчислен от докторантура с право на защита, считано от 28.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ 9:ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 •  Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 •  Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 •  Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Изчислителна математика);
 •  Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Математически анализ).

Резервни членове:

 • (външен) Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 • (вътрешен) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Математически анализ).

РЕШЕНИЕ 10:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ пред научното жури да бъде на 15.04.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 11: ФС избра Ренато Николла за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 12: ФС избра доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за научен ръководител на Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ренато Николла: „Приближено решаване на някои класове интегрални уравнения.

РЕШЕНИЕ 14: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ренато Николла.

РЕШЕНИЕ 15: ФС избра Радослава Сашкова Терзиева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 16: ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христева за научен ръководител на Радослава Сашкова Терзиева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Радослава Сашкова Терзиева: „Устойчивост на диференциални и диференчни уравнения с импулси с продължително действие.

РЕШЕНИЕ 18: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Радослава Сашкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра Мария Руменова Гачкова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 20: ФС избра доц. д-р Елена Петрова Сомова за научен ръководител на Мария Руменова Гачкова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 21: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Руменова Гачкова: „Е-обучение чрез игри“.

РЕШЕНИЕ 22: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Руменова Гачкова.

РЕШЕНИЕ 23: ФС избра Мартин Викторов Такев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 24: ФС избра доц. д-р Елена Петрова Сомова за научен ръководител на Мартин Викторов Такев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 25: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мартин Викторов Такев: „Обучение и оценяване чрез сътрудничество в среди за е-обучение“.

РЕШЕНИЕ 26: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мартин Викторов Такев.

РЕШЕНИЕ 27: ФС избра Ася Тодорова Тоскова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 28: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 29: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ася Тодорова Тоскова: „Адаптиране на виртуално образователно пространство за учене през целия живот.

РЕШЕНИЕ 30: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ася Тодорова Тоскова.

РЕШЕНИЕ 31: ФС избра Борислав Петров Тосков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 32: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов за научни ръководители на Борислав Петров Тосков, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 33: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Борислав Петров Тосков: „Система от гардове във виртуално образователно пространство.

РЕШЕНИЕ 34: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Борислав Петров Тосков.

РЕШЕНИЕ 35: ФС избра Боян Богомилов Костов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 36: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов за научни ръководители на Боян Богомилов Костов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 37: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Боян Богомилов Костов: „Семантичен модел на хардуерната поддръжка на виртуално образователно пространство“.

РЕШЕНИЕ 38: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Боян Богомилов Костов.

РЕШЕНИЕ 39: ФС избра Георги Илиев Георгиев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 40: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Георги Илиев Георгиев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 41: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Илиев Георгиев: „Изграждане на събитиен модел на виртуално образователно пространство“.

РЕШЕНИЕ 42: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Илиев Георгиев.

РЕШЕНИЕ 43: ФС избра Мария Кръстанова Митева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 44: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Мария Кръстанова Митева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 45: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Кръстанова Митева: „Изследвания за изграждане на семантични модели в електронното обучение“.

РЕШЕНИЕ 46: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Кръстанова Митева.

РЕШЕНИЕ 47: ФС избра Йордан Георгиев Тодоров за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 48: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Йордан Георгиев Тодоров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 49: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Йордан Георгиев Тодоров: „Изграждане на персонални асистенти във виртуално образователно пространство.

РЕШЕНИЕ 50: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Йордан Георгиев Тодоров.

РЕШЕНИЕ 51: ФС избра Любляна Атанасова Благоева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 52: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Любляна Атанасова Благоева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 53: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Любляна Атанасова Благоева: „Моделиране анализа на успеваемостта на студенти.

РЕШЕНИЕ 54: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Любляна Атанасова Благоева.

РЕШЕНИЕ 55: ФС избра Желян Иванов Гуглев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 56: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Желян Иванов Гуглев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 57: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Желян Иванов Гуглев: „Събитийно-ориентиран подход за изграждане на рационални агенти.

РЕШЕНИЕ 58: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Желян Иванов Гуглев.

РЕШЕНИЕ 59: ФС избра Мартин Георгиев Василев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 60: ФС избра доц. д-р Димчо Стойков Димов за научен ръководител на Мартин Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 61: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мартин Георгиев Василев: „Инструменти за статичен и динамичен анализ в домейн-специфичните визуални езици за програмиране.

РЕШЕНИЕ 62: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мартин Георгиев Василев.

РЕШЕНИЕ 63: ФС избра Андрей Петров Петров за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 64: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Андрей Петров Петров, задочен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 65: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Андрей Петров Петров: „Игрово-базирано обучение във виртуално образователно пространство“.

РЕШЕНИЕ 66: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Андрей Петров Петров.

РЕШЕНИЕ 67: ФС избра Хасан Шюкрю Гюлюстан за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 68: ФС избра проф. д-р Антон Илиев Илиев и гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков за научни ръководители на Хасан Шюкрю Гюлюстан, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 69: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан: „Софтуерна рамка за обработка на глас“.

РЕШЕНИЕ 70: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан.

РЕШЕНИЕ 71: ФС избра Теодора Петрова Гарджева за задочен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 72: ФС избра проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Теодора Петрова Гарджева, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 73: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Теодора Петрова Гарджева: „Уеб-базирани компоненти за бизнес приложения.

РЕШЕНИЕ 74: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Теодора Петрова Гарджева.

РЕШЕНИЕ 75: ФС избра Веселина Василева Карапеева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 76: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Веселина Василева Карапеева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 77: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Веселина Василева Карапеева: „Развитие на творческите способности на учениците чрез решаване на нестандартни задачи по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 78: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Веселина Василева Карапеева.

РЕШЕНИЕ 79: ФС избра Петьо Цветанов Павлов за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 80: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Петьо Цветанов Павлов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 81: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Петьо Цветанов Павлов: „Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на програмиране чрез междупредметна интеграция.

РЕШЕНИЕ 82: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Петьо Цветанов Павлов.

РЕШЕНИЕ 83: ФС избра Детелина Сергеева Милкотева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 84: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева за научни ръководители на Детелина Сергеева Милкотева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 85: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Детелина Сергеева Милкотева: „Някои методически аспекти на създаването на интерактивен интерфейс и преподаването му в училище.

РЕШЕНИЕ 86: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Детелина Сергеева Милкотева.

РЕШЕНИЕ 87: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Детелина Сергеева Милкотева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образование 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева. 

РЕШЕНИЕ 88: ФС избра Костадин Димитров Царев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 89: ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева за научни ръководители на Костадин Димитров Царев, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 90: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Костадин Димитров Царев: „Интерактивни и иновационни методи в обучението по информатика и информационни технологии в училище.

РЕШЕНИЕ 91: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Костадин Димитров Царев.

РЕШЕНИЕ 92: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Костадин Димитров Царев, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образование 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева. 

РЕШЕНИЕ 93: ФС избра Кремена Иванова Ванчева за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 94: ФС избра доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина за научен ръководител на Кремена Иванова Ванчева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 95: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Кремена Иванова Ванчева: „Обобщен аспект на математическото моделиране при решаване и съставяне на текстови задачи в средното училище.

РЕШЕНИЕ 96: ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Кремена Иванова Ванчева.

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Кремена Иванова Ванчева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образование 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина. 

РЕШЕНИЕ 98: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

 1. Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Теория на игрите“ на 4 курс, спец. М и ПМ и по „Теория на игрите и икономическо поведение“ на  3 курс, спец.  БМ през Зимния триместър;
 2. Ива Георгиева Пъхлева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Теория на вероятностите и приложна статистика“ на 3 курс, спец. Информатика през Зимния триместър;
 3. Василка Димова Събева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по Статистически софтуер за 4 к. ПМ и 3 к. БМ през Зимния триместър;
 4. Мартин Георгиев Василев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Анализ и оптимизация на софтуерни приложения“ през Зимния триместър;
 5. Иван Петров Бъндев (магистър) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по Оптимизационни модели в икономиката за 3 к. БМ през Зимния триместър;
 6. Христо Манчев Манев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по „Геометричен дизайн“ на 2 к. СТД през Зимния триместър;
 7. Мария Тонкова Василева (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Застрахователна математика”, БИТ, 2 курс, редовно обучение през Зимния триместър;
 8. Ламбри Йовков Йовков (магистър) – с хорариум 40 часа за водене на упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, задочно обучение;
 9. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, редовно и задочно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 10. Веселина Руменова Нанева (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения за водене на дисциплината „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, задочно и редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 11. Иван Иванов Желев (студент, 2 к, БИТ, фак. № 1401561034) – с хорариум 250 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Администриране на динамични уеб системи”, СТД, 2 курс, редовно и задочно; по дисциплината „Програмиране“ на 1к. БИТ, редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 12. Михаил Иванов Павлов (студент, 3 курс, БИТ, фак. № 1301561001) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по „Програмиране“ на 1 курс, БИТ, редовно обучение, Зимен триместър;
 13. Петър Веселинов Йочев (студент, 3 к., СТД, фак. № 1301681073) – с хорариум 250 часа за водене на упражнения по Информационни технологии в Интернетна 2к. БИТ, редовно и задочно, Зимен триместър;
 14. Георги Димчев Спасов (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината "Програмиране чрез .NET" на 2 к. БИТ, редовно обучение;
 15. Лиляна Иванова Русенова (магистър)  – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на „Уеб програмиране”, ІІ И, „Инф. Технологии”, 2 М и „Въведение в облачните технологии”, 3 БИТ, редовно през Зимен триместър.
 16.  Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – с хорариум 150 часа в упражнения за водене на  избираема дисциплина през Зимния триместър, редовно обучение на учебната 2015/2016 г.(с двоен хонорар);
 17. Анастасия Ангелова Паланова (магистър) – с хорариум 260 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“, 1к. М, БМ, МИ и ИТМОМ, редовно и задочно обучение, Зимен триместър.

РЕШЕНИЕ 99: ФС прие предложенията от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за утвърждаване на следните рецензенти: 

 • За учебник „Компютърни мрежи и комуникации“ – автор доц. д-р Иван Ганчев Иванов:
  1. Доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ, БАН, София;
  2. Доц. д-р Сеферин Мирчев, ТУ, София.
 • За учебно помагало „Компютърни мрежи и комуникации“ – автор доц. д-р Иван Ганчев Иванов.
  1. Доц. д-р Стоян Порязов, ИМИ, БАН, София;
  2. Доц. д-р Сеферин Мирчев, ТУ, София.

 

РЕШЕНИЕ 100: ФС прие предложението от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за утвърждаване на следните рецензенти: за учебник „Локални компютърни мрежи и примерни виртуални топологии“, с автор гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов:
1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров, ФМИ на ПУ, Пловдив;
2. Гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов, ФМИ на ПУ, Пловдив.

РЕШЕНИЕ 101: Проф. Илиев информира членовете на ФС за следните бройки за прием за 2016/2017 г. по специалности и форми на обучение в:
1. Направление 4.6. Информатика и компютърни науки (увеличен прием - 100 бр.)
    Ир -95; БИТр - 95; СТДр - 100; Из - 75; БИТз - 75; СТДз - 80.
2. Направление 4.5. Математика
    М - 7; ПМ - 8; БМ -15.
3. Направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
    МИ - 15; ИТМОМ - 15.

РЕШЕНИЕ 102: Проф. Илиев информира членовете на ФС за включването на следните преподаватели от ФМИ в състава на комисиите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за:
1. Оценяване и акредитация – доц. д-р Иван Шотлеков.
2. Информационно осигуряване – доц. д-р Ангел Голев.

РЕШЕНИЕ 103: Проф. Илиев запозна членовете на ФС със следното решение на ДС:

 • Проф. д-р Антон Илиев да е титуляр на Съвета за софтуерно образование, сформиран към  МОН във връзка с изпълнение на концепцията;
 • Доц. д-р Анна Малинова да е заместник-титуляр на Съвета за софтуерно образование.

РЕШЕНИЕ 104: Доц. Боян Златанов направи следното съобщение: ръководителите на катедри да подадат отчет за научната дейност за изтеклата 2014/2015 година; ръководителите на проекти към ФМИ да попълнят финансовите разходи и отчети, които ще се включат в отчета за МОН.

РЕШЕНИЕ 105: Във връзка с постъпил доклад от доц. Елена Сомова за одобрение на План – сметки за научно-изследователска дейност през 2016 г. на редовните докторанти проф. Илиев отговори, че практиката във ФМИ е всичко да минава през Деканското ръководство за по-голям контрол за изразходваните средства.

РЕШЕНИЕ 106: Във връзка с постъпил доклад от проф. Станимир Стоянов за частични промени в учебния план на спец. Информатика проф. Илиев отговори, че всички постъпили доклади за частични промени ще се разгледат и приемат на Факултетния съвет през месец Април.

РЕШЕНИЕ 107: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че от 01.02.2016 г. докторант Мария Василева ще бъде назначена на асистентско място към катедра „Компютърни технологии“.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика


Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ