Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 1 / 15.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 15.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 15.01.2016 г.

 

        Днес 15.01.2016 г. /петък/ от 11 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

       Съгласно заповед № P33-5725/14.12.2015 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен във връзка с предварителното обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на Мария Тонкова Василева, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 2. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 3. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 4. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 5. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 6. Доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 7. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзийска – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

       Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.т.н Васил Ангелов, проф. д.м.н. Петко Пройнов, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков,  гл. ас. д-р Милена Петкова.

       Отсъстваха: проф. д-р Ангел Дишлиев

Дневен ред: 

 1.        Предварително обсъждане на проект на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Мария Тонкова Василева;
 2.        Разни.

       Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
       Гласували за – 18, против – 0, въздържали се – 0.
       Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1. 

Проф. д-р А. Захариев даде думата на Мария Тонкова Василева – редовен докторант към катедра „Математически анализ“ да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Ускорена сходимост на фамилии от итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми“.

М. Василева направи презентация на научните приноси в дисертационния труд.

Проф. д-р А. Захариев даде думата за изказвания и мнения.

 

Проф. д.т.н. В. Ангелов: В дисертационния труд резултатите са абсолютно коректни, което е характерно за всички докторанти на проф. Пройнов. Има една серия от статии на Майер и Утойцев за асамбъл от динамични системи. Разгледаните методи в дисертационния труд са дискретен  случай на тези системи. Има множество примери за приложението им в икономиката, динамика на колективното поведение като се стигат до едни и същи резултати. Като цяло подкрепям напълно представения проект.

 

Проф. д-р С. Гочева: Днес аз съм гост и благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да видя, че един от нашите олимпийци стигна до този етап на научното си развитие – защита на дисертационен труд. Ще отбележа, че и доц. Пенева има принос за развитието, тъй като тя беше ръководител на отборите по математика. С гордост искам да се знае от аудиторията. Резултатите действително са впечатляващи, обобщенията са добре изпипани, което не е никак лесна работа. Изключително качествено направени са и е постигната забележителна точност, която при растене на  се подобрява. Аз ще задам следния въпрос: Изследвано ли е влиянието на  върху точността и кое беше най-трудно лично за докторанта?

Отговор М. Василева: Влиянието на  върху точността не е изследвано, а може би най-трудното беше самото начало. Ние започнахме с изследването на локалната сходимост на фамилията от методи от типа на Ерлих. При експериментите времето за работа при големи стойности на  беше повече.

 

Доц. д-р Т. Пенева: На каква машина и софтуер са правени изчисленията?

Отговор М. Василева: Реализиран е собствен алгоритъм на система Wolfram Mathematica и изчисленията са направени на личен компютър с четириядрен процесор.

 

Проф. д-р Н. Кюркчиев: Не знам каква е била основаната трудност при докторанта, но ще споделя какво ни затрудни нас с Андрей Андреев, а именно оценяването на вложените знаменатели при което се използват 2 и 3 вложени индукции. Този проблем тук е преодолян като е приложена стройната методология, която проф. Пройнов предложи с избора на функциите на началните условия. Вложен е много труд, като докторантът е много скромен. Като бъдеща работа може да са атакуват рекурсивните алгоритми, да не се забравят да се атакуват и двустранни алгоритми. Това са тежки въпроси, но с много широко поле за бъдеща изява. Много ми харесаха анимациите. Препоръчвам да се видят ускорените алгоритми с многократни корени като там ще се получат и много изящни анимации. Могат да се добавят към библиографията Атанасова, Кани и Ямамото, които имат изчисления в тази област. Оценявам по достойнство представената работа.

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните решения:

 1.     Разширеният катедрен съвет прие представеният от Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, дисертационен труд на тема “Ускорена сходимост на фамилии от итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми“ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ.
 2.     Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“:

Външни за Пловдивския университет членове: 

1)   Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

2)   Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София област на висше образование, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

3)   Доц. д-р  Тодор Стоянов Стоянов – от Икономически университет - Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

4)   Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

5)   Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

Резервни членове:

6)   (резервен външен член) Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

7)   (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.

3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 15.04.2016 г. от 11 ч.

Гласували за – 18, против – 0, въздържали се – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Точка 2. Разни 

Проф. Захариев направи две съобщения за приемното време през зимния триместър и срока за изпращане на избираемите дисциплини за пролетния триместър.

15.01.2016 г.

гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………….....

                                                                        /проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик: ……………………………….

                     /доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ