Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2015 Протокол N 9 -14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 9 -14/15

П Р О Т О К О Л   № 9 -  14/15

        Днес 18.11.2015г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл. ас. д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас.д-р Георги Чолаков, гл. ас . д-р Емил Дойчев

Отсъстваха: гл.ас. д-р Владимир Вълканов

            ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет на ръководител катедра.
 2. Избор на ръководител катедра.
 3. Разни.

 

По точка 1:

Ръководителят на катедрата проф. д-р Станимир Стоянов направи кратък отчет за дейността на катедрата през изминалия мандат. От членовете на катедрата бяха изказани различни положителни мнения и оценки за дейността на ръководителя на катедрата.

По точка 2:

След обсъждане катедреният съвет гласува и прие следните РЕШЕНИЯ: 

1. Катедреният съвет избра комисия за провеждане на избор на ръководител катедра в състав:

 •  
  • Председател: гл. ас. д-р Иван Димитров;
  • Член:. доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

2. Катедреният съвет, след проведеното тайно гласуване, избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за ръководител на катедра „Компютърни системи”. Комисията по избора отчете, че от единадесет гласували има 11 гласа “да” и 0 гласа „не“.

 

По точка 3:

 1. Във връзка провеждане на кандидат-докторантски изпит към катедрата  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторантска програма: Информатика,, проф. Стоянов предложи изпитна комисия в следния състав:

 

 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - председател
 • Доц. д-р  Иван Ганчев Иванов
 • Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

 

В същата връзка проф. Стоянов предложи дата за провеждане на изпита 11.01.2016 г. от 9.00 часа в 542 кабинет и конспект по специалността.

След обсъждане КС прие единодушно решението и взе следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет кандидат- докторантски изпит към катедрата в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторантска програма: Информатика, да бъде проведен на 11.01.2016г. от 9.00 часа в 542 кабинет, с комисия в състав: Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател, Доц. д-р  Иван Ганчев Иванов, Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева и конспект по специалността.

 

Подпис на ръководител катедра:………………

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/Доц.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

18.11.2015г.

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ