Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2016 Протокол № 92/19.01.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 92/19.01.2016

ПРОТОКОЛ № 92/19.01.2016

от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов.

Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов

Дневен ред:

  1. Приемане на темата, научния ръководител, формата и срока на обучение в докторантура на кандидат-докторанта към катедрата
  2. Разни

По точка 1: Във връзка с успешно издържан конкурс, обявен в ДВ бр. 72/18.09.2015 г., за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Приложна математика и моделиране”, и съгласно чл.14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Диференциални уравнения, Катедра ПММ приема единодушно предложението на доц. Бояджиев за утвърждаване от Факултетния съвет:

  1. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да избере РАДОСЛАВА САШКОВА ТЕРЗИЕВА за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок за обучение 3 год.
  2. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди проф. дмн Снежана Георгиева Христева за научен ръководител на РАДОСЛАВА САШКОВА ТЕРЗИЕВА.
  3. Катедра ПММ предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на РАДОСЛАВА САШКОВА ТЕРЗИЕВА – „Устойчивост на диференциални и диференчни уравнения с импулси с продължително действие”.

 По точка 2: няма

 

 

19.01.2016 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ