Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 1 / 8.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 8.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 01 / 8.01.2016 г.

Днес, 8.01.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, ас. Иванова и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: ас. Иванов (в час), гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Хаджиколев. 

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Йордан Божидаров Енев, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 1.02.2016 г.
  Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 1 катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Тодор Минков Рачовски, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 1.02.2016 г.
  Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0
 3. По т. 1 катедреният съвет прие четири конспекта за провеждане на изпит по специалността в докторантската програма по информатика.
  Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0
 4. По т. 2 КС избра комисия за провеждане на изпит по специалността в докторантската програма по информатика, в състав:
  • проф. дмн Георги Атанасов Тотков – председател;
  • проф. д-р Росица Желязкова Донева;
  • доц. д-р Елена Петрова Сомова.
  Гласували 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0
8.01.2016 г.   Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
     
    Протоколирал:
    (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ