Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 11    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11

ПРОТОКОЛ № 11 / 19.11.2015 г.

Днес, 19.11.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, ас. Иванов и ас. Хоптериев.
Отсъстващи:
гл. ас. Иванова – в болничен.

Дневен ред:

 1. Избор на ръководител на катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 КС прие отчета на ръководителя на катедрата доц. д-р Елена Сомова.

  Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.
 2. По т. 1 КС избра комисия за подготовка и провеждане на избора в състав:
  • гл. ас. д-р Николай Касъклиев – председател на комисията
  • гл. ас. д-р Светослва Енков;
  • гл. ас. д-р Емил Хаджиколев

  Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.
 3. По т. 1, КС избра с тайно гласуване единствения кандидат - доц. д-р Елена Сомова за ръководител на катедра „Компютърна информатика“.
  Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.
 4. По т. 2, катедреният съвет предлага да бъдат обявени 7 места за обучение на докторанти към катедра Компютърна информатика за учебната 2016/2017 година, както следва – 5 в редовна и 2 в задочна форма на обучение.
  Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.
 5. По т. 2 катедреният съвет предлага на ФС, съгласно чл. 10. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за допускане на кандидати до изпита за докторанти в конкурс по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:
  • проф. д-р Антон Илиев;
  • проф. дмн Георги Тотков;
  • доц. д-р Елена Сомова
   Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.
 6. По т. 2 катедреният съвет предлага на ФС, съгласно чл. 10. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в конкурс по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:
  • проф. д-р Антон Илиев;
  • проф. дмн Георги Тотков;
  • доц. д-р Елена Сомова.
   Гласували: 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0.
 7. По т. 3. във връзка с обявен конкурс за доцент (публикуван в ДВ на 13.11.2015) към катедра „Компютърна информатика” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, КС предлага на ФС да приеме следния състав за научно жури:
  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Минчо Пенков  Сандалски от ФИСН на ПУ, катедра УКМИ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Иван Колев Койчев от ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наука; научна специалност Информатика;
  • Проф. д-р Веселка Димитрова Боева от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) доц. д-р Христо Димитров Крушков от ФМИ на ПУ, катедра СТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  • (резервен член) доц. д-р Магдалина Василева Тодорова от ФМИ на СУ, катедра „Компютърна информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
   Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 8. По т. 3 катедреният съвет предлага на ФС следните членове на факултетни комисии:
  • проф. Георги Тотков за Факултетна комисия по наука;
  • гл. ас. Николай Касъклиев за Факултетна комисия по качеството;
  • гл. ас. Емил Хаджиколев за Факултетна комисия по акредитация;
  • гл. ас. Станка Хаджиколева за Факултетна комисия по атестация.
   Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 9. По т. 3 катедреният съвет предлага на ФС да избере за хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:
  • Тодор Минков Рачовски (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Дизайн на мобилни приложения и Програмиране на мобилни приложения; 
  • Теодора Запрянова Панайотова (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Програмиране на мобилни приложения и Уеб програмиране; 
  • Неделчо Андонов Андонов (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Моделиране и управление на бизнес процеси и Операционни системи; 
  • Тодор Ангелов Ангелов (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Компютърна лингвистика; 
  • Георги Петров Пашев (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Въведение в компютърните науки; 
  • Иван Владимиров Марков (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Въведение в облачните технологии;
  • Евгения Максимова Алендарова (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Програмиране;
  • Александър Насков Трайков (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Програмиране;
  • Лиляна Иванова Русенова (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Дизайн на мобилни приложения и Уеб програмиране;
  • Йордан Божидаров Енев (докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Уеб програмиране и избираема дисциплина;
  • Ваня Емилова Лазарова (отчислен докторант) с хорариум 180 часа за водене на упражнения по Информационни технологии и Програмиране.
  • Мария Минева Жекова (програмист в УИЦ при ПУ) с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Софтуерни технологии 2;
  • Стефан Александров Георгиев (студент Информатика 2 курс редовно) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране;
  • Деница Недялкова Грозева, (студент Информатика 2 курс редовно) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране;
  • Димитър Георгиев Стоянов (студент Информатика 2 курс редовно) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране;
  • Иван Петров Пунтев (студент Информатика 2 курс редовно) с хорариум 100 часа за водене на упражнения по Програмиране.
   Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 10. По т. 3 КС реши да предложи следната избираема дисциплина за Зимния триместър на учебната 2015/2016 година:
  • „Логическо и функционално програмиране”, с преподавател доц. д-р Елена Сомова, за редовно обучение, за всички специалности.
   Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 11. По т. 3 се проведоха обсъждания за провеждане на образователния процес и бяха разпределени часовете за зимния триместър на учебната 2015/2016 година.

 

19.11.2015 г.   Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
     
    Протоколирал:
    (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ