Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 10    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10

ПРОТОКОЛ № 10 / 02.11.2015 г.

Днес, 02.11.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, ас. Иванов и ас. Хоптериев.  
Отсъстващи: гл. ас. Иванова – в болничен.

Дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Избираеми дисциплини
 3. Разни

Решения:

 1. По т. 1. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Ваня Емилова Лазарова пред научното жури датата 08.01.2016 г.
  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 2 КС предлага следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2015/2016 година:
  • „Приложна криптография с .NET Framework”, с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. Тони Каравасилев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • „РНР за напреднали“, с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и докторант Йордан Енев, за редовно обучение, за всички специалности.
   Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0
02.11.2015 г.   Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
     
    Протоколирал:
    (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ