Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 1 / 02.12.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 1 / 02.12.2015

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 02.12.2015

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

       Днес, 02 декември 2015 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

       Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Ангел Голев и Тодор Чаушев.

 

       ДНЕВЕН РЕД:

       1. Отговорности на заместник-деканите за мандата 2015-2019 г.
       2. Приемно време на деканското ръководство.
       3. Факултетни комисии по: качество, акредитация, атестация и наука.
       4. Разни.

   

         РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следните отговорности на заместник-деканите за мандата 2015-2019 година: 

  • доц. д-р Анна Малинова, зам.-декан
   отговарящ за: учебна дейност по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”; система за качество; междуинституционално сътрудничество; звено “Учебни компютърни зали”; кандидатстудентски и други специализирани курсове. 
  • доц. д-р Ангел Голев, зам.-декан
   отговарящ за: атестация на преподавателите; разписания на учебния процес; ученически и студентски състезания по математика, информатика и информационни технологии; работа с Факултетния студентски съвет; сайта на Научни трудове на ПУ - Математика.
  • доц. д-р Иван Шотлеков, зам.-декан
   отговарящ за: учебна дейност по професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ...”; институционална и програмна акредитация; студентска и преподавателска мобилност; кандидатстудентска кампания; факултетна уеб страница.

   

         РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното приемно време и седмично дежурство на Деканското ръководство през Есенния триместър на учебната 2015/2016 година: всеки работен ден от 11:30 ч. до 13:30 ч.:

  • понеделник – доц. д-р Анна Малинова
  • вторник – доц. д-р Иван Шотлеков
  • сряда – проф. д-р Антон Илиев
  • четвъртък – доц. д-р Ангел Голев

   

         РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следните предложения за отговорници на Факултетните комисии по качество, акредитация и атестация:

  • доц. д-р Анна Малинова – на Факултетната комисия по качество;
  • доц. д-р Иван Шотлеков – на Факултетната комисия по акредитация;
  • доц. д-р Ангел Голев – на Факултетната комисия по атестация.

   

         РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: да се излъчи по един представител от всяка катедра за четирите факултетни комисии: Факултетна комисия по качество, Факултетна комисия по акредитация, Факултетна комисия по наука и Факултетна комисия по атестация. За целта ръководителите на катедри да определят и изпратят предложенията до 15.12.2015 г.

   

         РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: Коледното парти на ФМИ да е на 15 декември 2015 г. от 19 ч. в ресторант „Хитър Петър“. Поканват се всички щатни преподаватели, служители, пенсионирали се преподаватели и редовни докторанти.

   

         РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: на 20.01.2016 г. да се проведат конкурси за административен секретар и администратор на компютърни мрежи.

   

         РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: във връзка с новопостъпили асистенти във ФМИ да се направят следните размествания по кабинети:

         доц. д-р Димчо Димов се премества от каб. 538 в каб. 537;
         гл. ас. д-р Асен Христов се премества от каб. 245 в каб. 239;
         ас. Павлина Иванова се премества от каб. 538 в каб. 126;
         ас. Борислав Тосков и ас. Йордан Тодоров се настаняват в каб. 538;
         ас. д-р Мая Стоева се настанява в каб. 242;
         ас. д-р Иванка Николова се настанява в каб. 444.

   

  РЕШЕНИЕ 8: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 09.12.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. 

   

   

  ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
  Декан на Факултет по математика и информатика

   

  НАДЯ МИЛЕВА
  Протоколчик           

   

  02.12.2015 г.
  гр. Пловдив  


  Актуално
  Още новини
  Архив на новините
  © 2009 ФМИ