Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 76 / 18.11.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 76 / 18.11.2015

 

ПРОТОКОЛ № 76 / 18.11.2015

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

       Днес, 18.11.2015 г. (сряда) от 11:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

      Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

 

      ДНЕВЕН РЕД:

      1.  Обсъждане дневния ред на ФС.
      2.
 Разни.

 

      РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред за ФС на ФМИ:

      0)  Връчване на медали от НСО по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“: сребърен медал завоюва Нермин Лютви Мустафа, сп.  Математика и информатика, 3. курс; бронзови медали завоюваха Мюжгян Адем Томар – ОМУ, магистър, 1. курс и Гергана Иванова Пенелова – Математика, 3. курс; поздравителен адрес за проф. Атанас Гешев.

      1) Учебни.

       • утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно) за Зимен триместър.

      2)  Докторанти.

  • зачисляване в докторантура;
  • смяна на научен ръководител;
  • втори научен ръководител;
  • дата за защита;
  •  научно жури.

      3)  Подготовка за избори във ФМИ.

      4)  Отчети на Факултетни комисии.

  • Факултетна комисия по качество;
  • Факултетна комисия по атестация.

      5)  Хонорувани.

      6)  Разни.

      7)  Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.

 

      РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложените от ръководителите на катедри избираеми и факултативни дисциплини за редовно и задочно обучение с изключение на предложената избираема от проф. Тодор Желязков и факултативна „Науката в еволюцията на човечеството“:

      РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 20.11.2015 г. (петък) да се подадат в Деканата заявки за допълнителни информатични избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение. Предложенията да са най-вече от четирите катедри „Компютърна информатика“, „Компютърни системи“, „Компютърни технологии“ и „Софтуерни технологии“.

      РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното правило за предстоящите избори във ФМИ на 25. ноември 2015 година:

  • за избор на ФС на ФМИ да участват всички хабилитирани членове, които са на основен трудов договор.

      РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение за структура на бъдещия ФС на ФМИ: списъчен състав – 33 души, от които 25 хабилитирани; 5 нехабилитирани; 2 редовни докторанти; 1 студент.

      РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните предложения за начина на гласуване на ОС:

  • за всички избори – срещу името да се пише само „ДА“;
  • за индивидуалните предложения – срещу името на кандидата да се пише „ДА“ и „НЕ“. 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ