Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 91/02.12.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 91/02.12.2015

ПРОТОКОЛ № 91/02.12.2015
от катедрен съвет при катедра ПММ 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов.

Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов

Дневен ред:

 1. Изпитна сесия за триместър А и часове през триместър Б на учебната 2015/2016 г.
 2. Предложение за жури за конкурса за доцент към катедрата
 3. Разни

По точка 1: Катедреният съвет определи комисиите за провеждане на изпитната сесия за триместър А и часове през триместър Б на учебната 2015/2016 г.

По точка 2: КС на катедра „Приложна математика и моделиране“ приема единодушно предложението на доц. Бояджиев за следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност доцент, по обявения конкурс в ДВ, брой 88 от 13 ноември 2015 г. (и корекция в ДВ, брой 90 от 20 ноември 2015 г.) по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Михаил Димов Тодоров – от Технически Университет, София, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – от ИМИ на БАН, София, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;
 3. Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева – от Великотърновски университет, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;
 4. Доц. дмн Иванка Миткова Желева – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 5. Доц. д-р Евгения Петрова Николова – от Бургаски свободен университет, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ “П. Хилендарски“, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ на ПУ “П. Хилендарски“, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

 

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Милена Ганчева Димова от ИМИ на БАН, София, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. (вътрешен) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ “П. Хилендарски“, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката.

 

По точка 3: Катедреният съвет прие тримесечните отчети на докторантите към катедрата. 

 

02.12.2015 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ