Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 38    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 38

ПРОТОКОЛ №38
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 24.11.2015 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание наКатедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Кирил Коликов,доц. д-р Добринка Грибачева,доц. д-р Марта Теофилова,гл. ас. д-р Ива Докузова,гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева. В съответствие със заповед №РЗЗ-5303/24.11.2015 г. на Ректора на ПУ участват еднократно с право на глас: проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев, доц. д-р Стояна Димитрова Желева, доц. д-р Теменужка ПеневаПенева.
Отсъства: гл. ас. д-р Асен Христов.
Освен това присъства без право на глас:ас. Христо Манев (докторант).

Дневен ред:

 • Предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. Нели Тодорова Керанова-Иванова.
 • Други.

По точка 1. Ръководителят на катедрата откри заседанието, като прочете за­по­ведта на Ректора №РЗЗ-5303/24.11.2015 г.за разширяване на КС с трима хабилити­ра­ни лицас научна специалност „Алгебра и теория на числата“: проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – пенсионер от катедра „Алгебра и геометрия“, ФМИ, ПУ; доц. д-р Стояна Желева – пенсионер от ПФ на ПУ; доц. д-р Теменужка Пенева – от катедра „Математически анализ“, ФМИ, ПУ.
Проф. Манев даде думата на научния ръководител на ас. Нели Керанова,  проф. Начев, да представи дисертационния труд. Проф. Начев изтъкна приносите и новостите в работата – некомутативният случай на крайни р-групи, като най-близък пример на крайни р-групи, за които комутаторът е най-малък. Проф. Начев изказа мнение, че дисертационният труд на ас. Керанова е готов за защита пред научно жури.
Проф. Манев даде думата на ас. Керанова, за да представи накратко дисертацион­ния си труд на тема „Групови алгебри на крайни р-групи с минимален комутант“. Проф. Манев ѝнапомни да акцентира върху приносите си за получените резултати.
След изложението на докторанта ръководителят на катедрата даде думата на членовете на разширения КС за въпроси, мнения и изказвания.
Доц. Коликов пожела да се уточни кои дефиниции са въведени от докторанта и кои са вече известни и само се припомнят. Според доц. Коликов дефинициите са твърде описателни, по половин страница, и с тях не се дават ясни определения. Да се коригира стилово работата, за да се ориентира по-лесно читателят. Той похвали труда на ас. Керанова, който съдържал интересни и перспективни резултати. Освен това доц. Коликов каза, чегласува доверие на проф. Начев, който е много добър математик и алгебрист. Според него дисертацията трябва да бъде подкрепена.
Доц. Желева се съгласи със забележката на доц. Коликов – да се уточни въвеждането на определения, а също и формулировката на Теорема 2.10. Тя изказа задоволство от силните и сигурни резултати, получени от ас. Керанова. Доц. Желева отбеляза, че все пак е специалист от друга област, а не е в групови алгебри.
Доц. Пенева започна изказването си с уточнение за своята научна специалност. Тя подчерта, че не е специалист по „Алгебра и теория на числата” и по тази причина ще говори предимно за формата на работата. Дисертацията ѝ е направила чудесно впечатление. Доц. Пенева попита докторанта дали има резултати, които са публикувани в чужди списания. Ас. Керанова отговори, че няма. Доц. Пенева е изброила 93 заглавия от литературата, която е използвана, като повече от половината са публикации след 2000г. Това, според нея доказва, че темата е много актуална и ще направи добро впечатление на рецензентите. Критика към докторанта е, че има неточности в адресите на библиографията, към формата на цитиране и невъзможност да се открият дадени статии в интернет-архива. Доц. Пенева похвали чудесната организация на дисертацията, интересния увод, показващ връзката с други математически изследвания и мотивация. Тя отбеляза, че ас. Керанова има една самостоятелна статия, което показва способността ѝ да се справя сама, а също и че няма информация за цитирания на статии на докторанта.
Проф. Манев се изказа, че като геометър ще говори предимно за формата на дисертацията. Той похвали съдържанието за големия брой алгебрични теореми и достатъчния обем материал. Съгласи се със забележките на доц. Пенев. Препоръча да се направят стилови и граматически корекции на работата, преди да се предадатдокументите за защита, за да не стигне в този вид до рецензентите. Според проф. Манев текстът трябва да се усъвършенства, за да е представен на добър български език. Има изречения без сказуемо и много пунктуационни грешки. За заглавна страница да се ползва формат от други дисертации. Не е използван шаблон за теореми, а също и за номерации на равенства. Проф Манев отбеляза, че всичко това изглежда формално, но е важно, защото ще направи лошо впечатление. Той предостави на авторката файл с неговите забележки, за да улесни корекциите.
Мнението на гл.ас. Епитропове, че дисертацията е смислово много добре подре­дена. Получени са нови и много силни резултати. Той препоръча работата да бъде подкрепена.
Доц. Желева потвърди мнението на гл. ас. Епитропов, а именно, че дисертацията съдържа много красиви резултати. Според нея е радващо, че се работи в тази област.
След прекратяване на дискусията, проф. Манев подложи на гласуване предложе­нието дисертационният труд на ас. Нели Керанова да бъде представенза защита пред научно жури. След гласуване, КС единодушно реши:

 • Катедреният съветприема, съгласно чл. 34. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, че представеният от ас. Нели Керанова-Иванова ди­сер­та­­ционен труд на тема „Групови алгебри на крайни р-групи с минимален комутант“е готов за защита пред научно жури за присъждане на обра­зова­телната и научна степен „доктор” по област на висше образование 4.Природни науки, математика и ин­фор­ма­ти­ка; професионално направление 4.5. Математика; док­тор­ска про­гра­ма „Ал­гебра и теория на числата“.

Проф. Манев прочете предложенията на научните ръководителиза членове на научното жури. След гласуване, КС единодушно реши:

 • Катедреният съветпред­лага, съгласно чл. 34 (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендар­ски”, за потенциални членове на състава на науч­но­то жури за за­щи­та на дисер­та­ционния труд на ас. Нели Керанова-Иванова следните хабилитирани лица.

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 • Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – пенсионер отПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност„Алгебра и теория на числата“;
 • Доц. д-р Кирил Христов Коликов – отФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност„Алгебра и теория на числата“;

Външни членове на Пловдивски университет:

 • Проф. д-р Никола Петков Зяпков – от ШУ „Еп. Константин Преславски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност„Алгебра и теория на числата“;
 • Проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – от Технически университет – София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност„Алгебра и теория на числата“;
 • Проф. д-р Николай Лазаров Манев – от ВСУ „Любен Каравелов“, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност„Алгебра и теория на числата“;

Резервни членове:

 • Доц. д-р Стояна Димитрова Желева – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност„Алгебра и теория на числата“ (резервен външен член).
 • Доц.д-р Теменужка Пенева Пенева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност „Алгебра и теория на числата“ (резервен вътрешен член).

По точка 2.
Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания. Не бяха направени изказвания.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

24. 11. 2015 г.

Секретар на катедрата:
(гл.ас. д-р И. Докузова)


Ръководител на катедрата:
(проф. д-р М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ