Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 32 / 17.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 32 / 17.11.2015 г.

Протокол № 32-2015/2016

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 17.11.2015 г.

Днес, 17.11.2015 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет избра комисия за провеждане на избор на ръководител катедра в състав:

  • Председател: доц. д-р Стефка Анева;
  • Член: ас. Кирина Бойкова.
 2. Катедреният съвет, след проведеното тайно гласуване, избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за ръководител на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”. Комисията по избора отчете, че от осем гласували има 8 гласа “да” и 0 гласа „не“.

 3. Катедреният съвет избра доц. д-р Стефка Йорданова Анева за протоколчик и секретар на катедрата.

 4. Катедреният съвет избра доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина за материално отговорно лице на катедрата.

 5. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика“:
 6. Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров

  Членове:         1. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова

                            2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина    

 7. Катедреният съвет предлага следния състав на комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“:
 8. Председател: Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев

  Членове:         1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров

                            2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

    3. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева

 9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра ОМИИТ следните места за обучение на докторанти за 2016/2017 г.:

  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място.
 10. Катедреният съвет одобри изпитни програми за конкурсни изпити за постъпващите кандидати в редовна и задочна докторантура по докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ за учебната 2015/2016 г.

 11. Катедреният съвет одобри изпитни програми за конкурсни изпити за постъпващите кандидати в редовна и задочна докторантура по докторска програма „Методика на обучението по математика“ за учебната 2015/2016 г.

 12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, считано от 08.03.2016 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

17.11.2015 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                            /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                 Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                          /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ