Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 протокол № 9 / 25.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 9 / 25.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ №9 / 25.11.2015 г.

На 25.11.2015 г. (сряда) от от 12:00 часа в 441 с. з.  на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" при следния дневен ред:
  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев,  проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков. 
 Отсъстват: гл. ас. д-р Милена Петкова - майчинство, проф. д.м.н. Степан Костадинов - болнични.

Дневен ред: 

  1. Докторанти.
  2. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1.
1.1. Проф. д-р Андрей Захариев предложи за одобрение конспекти за докторантски изпити по математически анализ и диференциални уравнения, както и изпитна комисия в състав:

  • Проф. д-р Антон Илиев - председател на комисията;
  • Проф. д.м.н. Петко Пройнов- член на комисията;
  • Проф. д-р Андрей Захариев- член на комисията;
  • Доц. д-р Боян Златанов - член на комисията;
  • Доц. д-р Атанаска Георгиева - член на комисията.

Направените предложения бяха подложени на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.
1.2. Проф. д-р Андрей Захариев предложи за одобрение следната заявка до факултета по математика и информатика за прием на докторанти през учебната 2015/2016 година.

№ по ред

Област на висше образование; Професионално направление; Докторска програма

 

Катедра

 

Потенциален научен ръководител(и)

Образователна и научна степен „Доктор“

Редовно

Задочно

1.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Математически анализ

Математически анализ

 

проф. д.м.н. Петко Пройнов;
доц. д-р Боян Златанов ;
доц. д-р Теменужка Пенева

 

3

 

-

2.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Математически анализ

Математически анализ

 

доц. д-р Боян Златанов

 

-

 

1

3.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Диференциални уравнения

Математически анализ

 

проф. д-р Андрей Захариев
доц. д-р Атанаска Георгиева

 

2

 

-

4.

4. Природни науки, математика и информатика; 4.5. Математика; Геометрия и топология

Математически анализ

доц. д-р Георги Костадинов

1

-

Направените предложения бяха подложени на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2.
Проф. д-р Андрей Захариев предложи 07.12.2015 г., като дата за следващия катедрен съвет.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували за - 10, против – 0, въздържали се - 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

25.11.2015 г. гр. Пловдив    
    Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................
    /проф. д-р Андрей Захариев/
     
    Секретар:……………………………………
    /доц. д-р Атанаска Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ