Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 37    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 37

ПРОТОКОЛ №37
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 17.11.2015 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катед­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъстващи: няма.
Присъстват без право на глас: проф. д-р Димитър Мекеров и доц. д-р Георги Кос­та­ди­нов.
Дневен ред:

  • Oбсъждане на проекта за дисертация на ас. Димитър Разпопов.
  • Други.

По точка 1. Ръководителят на катедра представи кандидат-докторанта на члено­ве­те на катедрата. Проф. Манев запозна катедрата с процедурата по зачисляване в са­мо­сто­ятелна подготовка на ас. Димитър Разпопов, както и с реда на провеждане на за­се­да­нието.
Проф. Манев даде думата на ас. Разпопов, за да представи накратко проекта за ди­сер­тация на тема „ Върху геометрията на риманово многообразие с две циркулантни струк­тури”.
След изложението на ас. Разпопов ръководителят на катедрата уточни броя на пуб­ли­кациите на Д. Разпопов по темата на проекта за дисертация,  конференциите, в които е участвал кандидат-докторанта, както и съавторите на Д. Разпопов – доц. д-р Георги Джелепов и гл. ас. д-р Докузова.
Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания.
Проф. Мекеров започна изказването си с това, че е добрезапознат с представената от ас. Разпопов тематика. Според него публикуваните резултати са хубави и заемат сво­ето място в многообразията с допълнителни структури, които представляват голям ин­терес в съвременната диференциална геометрия. Проф. Мекеров отбеляза, че изу­ча­ваната допълнителна структура може да поражда структура на почти произведение в разглежданите многообразия. Тази структура е изометрия относно метриката на мно­го­образието и следата ѝ е равна на нула. В такъв случай, според проф. Мекеров, има ши­роко поле за изследвания, които ще обогатят разглежданата тематика. Според него е ин­тересно да се види как се  отразява класификацията направена от М. Стайкова и К. Гри­бачев на римановите многообразия със структура на почти произведение върху раз­глежданите от ас. Разпопов многообразия. Проф. Мекеров изказа мнение, че про­ек­тът за дисертация е надхвърлил повече от половината материал необходим за дисер­та­ция. Той отбеляза, че кандидатът може да се намерят хубави примери с групи на Ли, към които може да го насочи научният ръководител, ако бъде определен подходящо.
Според доц. Костадинов авторът Димитър Разпопов владее базовия апарат на ди­фе­ренциалната геометрия. Изследванията, според него, трябва да придобият по-аб­страк­тен характер, а примерите да бъдат по-общи. Доц. Костадинов изказа мнение, че ра­бо­та­та прави добро впечатление.
Проф. Манев допълни, че освен развитите многообразия с допълнителна структура се вижда една по-обща структура. Има разгледани такива структури от японски автори, т.е. авторът не работи изолирано в науката. Според проф. Манев е добре да се посочат повече приложения, за да има значимост работата на кандидат-докторанта. Той от­бе­ля­за, че е необходимо ас. Разпопов да се запознае и с друг базов апарат и други много­об­разия, които да му служат за примери.  Проф. Манев допълни, че харесва цир­кулант­ните структури и трябва да се свържат с други структури, за да се получат по-съ­щест­вени, по-богати примери, повече кривинни свойства да се изследват. Според него ос­новната част от дисертацията е разработена, която може да бъде една от главите на един завършен дисертационен труд.
Доц. Костадинов припомни, че на Международната конференция по геометрия и приложения, Варна – 2015, представената тематика е била приета добре. Предизвикала е интереса на един известен геометър като проф. Удрище от Букурещ. Той пожела за в бъдеще да се направи връзка с обобщените симетрични пространства на Ковалски.
Доц. Коликов отбеляза, че разработката очевидно е достатъчно добра като мате­ри­ал за зачисляване и колегите геометри посочиха одобрение на съдържанието.
Поради липса на други желаещи да се изкажат, проф. Манев прекрати разиск­ва­не­то и призова членовете на катедрата да вземат следните решения:

  • До се одобри проекта за дисертация и да се предложи Димитър Разпопов за за­чис­ляване  в докторантура на самостоятелна подготовка с максимален срок 3 г.
  • Да се определи за докторантурата: област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика  и информатика, професионално направление 4.5 Математика, док­тор­ска програма „Геометрия и топология”, тема на дисертационния труд „Вър­ху геометрията на риманови многообразия с две циркулантни структури” и научни ръководители проф. д-р Манчо Манев и доц. д-р Добринка Грибачева.

Ръководителят на катедрата подложи на гласуване дадените предложения и те бяха приети единодушно от членовете на КС.

По точка 2. Проф. Манев  прочете:

  • Предложение за избираема дисциплина за редовни студенти „Приложение на ли­нейното програмиране в бизнеса” с лектор проф. дмн Тодор Моллов.

Предложението  беше прието единодушно от членовете на КС.

  • Предложение за избираема дисциплина за редовни студенти „Науката в еволю­ци­ята на човечеството” с лектори доц. д-р Кирил Коликов и гл. ас. Йордан Епит­ропов.  

По второто предложение Ръководителят на катедрата уточни, че дисциплината може да бъде приета от Факултетния съвет само като факултативна поради нейната те­матика. Проф. Манев се мотивира като отбеляза, че философски дисциплини не мо­гат да бъдат избираеми. Доц. Коликов пожела проф. Манев да формулира пред­ложе­ни­е­то за факултативна дисциплина да бъде допълнено с особеното мнение на лектора, че дисциплината има качествата да бъде избираема. Проф. Манев се съгласи да допълни  предложението за факултативна дисциплина с особеното мнение на доц. Коликов.
Предложението за факултативна дисциплина за редовни студенти „Науката в ево­люцията на човечеството” с лектори доц. д-р Кирил Коликов и гл. ас. Йордан Епит­ро­пов беше прието единодушно от членовете на КС.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

17.11.2015 г.    
    Секретар на катедрата:............
    (гл. ас. д-р Ива Докузова)
     
    Ръководител на катедрата:
    (проф. д-р М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ