Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 35    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 35

ПРОТОКОЛ №35
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 04.11.2015 г. от 12:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител ка­тед­ра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъстващи: няма.
Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев.
Дневен ред:

  • Учебни.
  • Докторанти.
  • Други

По точка 1. Проф. Манев:
а) запозна членовете на КС с постъпилите предложения за избираеми дисциплини за Б триместър на 2015/16 уч. г.

  • КС единодушно реши: Предлага на ФС да утвърди следните избираеми дис­ци­п­лини за студенти от ФМИ, редовно обучение, през Б триместър на 2015/16 уч. г.:
  • „Нестандартни задачи по алгебра“ с лектор проф. дмн Нако Ангелов Начев;
  • „Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии“ с лектор гл. ас. д-р Асен Христов Христов

б) предложи на членовете на КС да попълнят таблица със заявките си за провежда­не на изпитната сесия за студентите от редовно обучение през А триместър на 2015/16 уч. г.
в) информира членовете на КС относно решение на ФС на ФМИ за заплащане на ча­со­вете за научно ръководство на докторанти и дипломанти, които не са включени в ин­дивидуалния план.
По точка 2. Проф. Манев:
а) съобщи на членовете на КС, че се приемат заявки за докторантури за 2016/17 уч. г.
б) във връзка с обявеното място за обучение на един редовен докторант в катед­ра­та по докторантска програма „Геометрия и топология“ за 2015/16 уч. г., предложи кон­спект и състав на комисия за провеждане на допускането на кандидатите и конкурсен изпит по специалността.

  • КС единодушно реши: Приема предложения конспект и комисия в състав: проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова.

в) информира членовете на КС, че Нели Керанова-Иванова е внесла молба за откри­ва­не на процедура за предварително обсъждане на дисертационния ѝ труд и предложи дата за провеждане на предварителното обсъждане – 24.11.2015 г. (вторник). Проф. Ма­нев съобщи, че проектът за дисертационен труд е на разположение на членовете на КС в Деканата на ФМИ и ги прикани да се запознаят с него.

  • КС единодушно реши: Предварителното обсъждане на проекта за дисерта­ци­о­нен труд на Нели Тодорова Керанова-Иванова по област на висше образование 4. Природни науки, ма­тематика и информатика; професионално направление 4.5. Матема­тика; док­тор­ска програма „Алгебра и теория на числата“ на тема: „Гру­по­ви алгеб­ри на крайни р-групи с минимален комутант“, с научен ръководител проф. дмн Нако Ангелов Начев, да се състои на 24.11.2015 г.

г) информира членовете на КС относно постъпила молба за зачисляване в докто­ран­тура на самостоятелна подготовка от Димитър Разпопов, асистент в Аграрен уни­вер­ситет –Пловдив и предложи изслушването на кандидат-докторанта да се състои на 17.11.2015 г.

По точка 3. Проф. Манев:
а) информира членовете на КС относно участието им в комисии за провеждане на Об­щото събрание на ФМИ, което ще се състои на 25.11.2015 г.
б) напомни на членовете на КС да изпратят в срок отчетите си с изискуемата ин­фор­ма­ция от МОН.
в) съобщи за предстоящо ДТВ за секретаря и материално отговорното лица на ка­тед­рата.
г) напомни на членовете на КС за провеждането на Семинара на ФМИ в периода 10-12.11.2015 г.

Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

04.11.2015 г.      Секретар на катедрата:
    (доц. д-р М. Теофилова)
     
    Ръководител на катедрата:
    (проф. д-р М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ