Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 47/28.10.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 47/28.10.2015 г.


ПРОТОКОЛ № 47/ 28.10.2015 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 28 октомври 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

        Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Мария Тонкова Василева.

        С право само на съвещателен глас присъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов (член на Контролния съвет) и Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

        Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – болнични, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров; док-т Ива Георгиева Пъхлева, Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.

        Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33.

        ДНЕВЕН РЕД:
        1) Учебни.
        2) Докторанти.
        3) Подготовка за избори във ФМИ.
        4) Хонорувани.
        5) Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие: в срок до 10.11.2015 г. (вторник)  ръководителите на катедри  да представят или изпратите по електронната поща в Деканата  (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2015/2016 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие:  в срок до 18.11.2015 г. (сряда) да се подадат в Деканата (в определена тетрадка) заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение. За целта се проверяват разписанията за задочно обучение за Зимния триместър, които са на разположение в Деканата.

РЕШЕНИЕ 3: ФС предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да признае на Андрий Олегович Кобяковский ОКС „Бакалавър“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

РЕШЕНИЕ 4: ФС предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да признае на Стоян Христов Червенков ОКС „Професионален бакалавър“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2015/2016 г. е необходимо след изтичането на срока за подаване на документи (18.11.2015 г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността. Срок за получаване на комисиите в Деканата на ФМИ ­ е 20.11.2015 г. (петък).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие: в срок до 30 ноември 2014 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2016/2017 година, утвърдени на КС.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие: в срок до 06.11.2015 г.  (петък) ръководителите на катедри да изпратят съгласно писмо от МОН, обобщени данни за количествените показатели по наука за членовете от катедрата, за отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното правило за предстоящите избори във ФМИ през ноември 2015 година:
за всички мандатни длъжности да се избират кандидати, които не са достигнали пенсионна възраст към датата на избора (в настоящия момент за хабилитирани преподаватели е 65 години съгласно Кодекса на труда, чл. 328, ал. (1), т. 10).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 25.11.2015 г. (сряда):

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Деница Стайкова Ненова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Марта Костадинова Теофилова и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия по предложенията (3 души) – с председател доц. д-р Иван Илиев Шотлeков и членове: доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева и доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов, гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов, гл. ас. д-р  Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р  Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р  Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, ас. Кирил Иванов Иванов, ас. Стоян Николов Черешаров, Димитър Стефанов Стамов;
 • комисия за тайно гласуване (15 души) – с председател доц. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: (секция А-Й) – доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, гл. ас. д-р Асен Христов Христов, гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; (секция К-Я) – доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев, Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: в срок до 12:00 часа на 10.11.2015 г. (вторник) да постъпят предложения за кандидатури в комисията по предложения.

РЕШЕНИЕ 11: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

 • Тодор Минков Рачовски (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Дизайн на мобилни приложения“ и „Програмиране на мобилни приложения“;
 • Теодора Запрянова Панайотова (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Програмиране на мобилни приложения“ и „Уеб програмиране“;
 • Неделчо Андонов Андонов (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Моделиране и управление на бизнес процеси“ и „Операционни системи“;
 • Тодор Ангелов Ангелов (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Компютърна лингвистика“;
 • Георги Петров Пашев (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“;
 • Иван Владимиров Марков (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Въведение в облачните технологии“;
 • Евгения Максимова Алендарова (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране“;
 • Александър Насков Трайков (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране“;
 • Лиляна Иванова Русенова (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Уеб програмиране“ и избираема дисциплина;
 • Йордан Божидаров Енев (док-нт) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Програмиране на мобилни приложения“ и „Уеб програмиране“;
 • Ваня Емилова Лазарова (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините „Информационни технологии“ и „Програмиране“.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от проф. д-р Евгения Иванова, Директор на филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.  Смолян и КС на катедра „Природо-математически и стопански науки“ за допълване списъка на избираемите дисциплини в учебния план на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ в ІV курс, II семестър, с лектор д-р Ивайло Старибратов с ИД „Проекто-базирано обучение по математика и информатика“.

РЕШЕНИЕ 13: Проф. Манев информира членовете на ФС за предстоящия семинар на ФМИ, който ще се проведе от 10.11.2015 г. до 12.11.2015 г. в СПА-хотел „Аугуста“, гр. Хисар.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие: във връзка с предстоящото ДТВ, ръководителите на катедри да разпределят
общо 10 (десет) точки на МОЛ, Секретар и Протоколчик от катедрата за свършена работа и изпратят информацията до Деканата до 06.11.2015 г. (петък).

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие предложението: да се заплаща в края на учебната година след попълване на индивидуалния учебен план за:

 • ръководство на 1 редовен или 1 задочен докторант – 500 лева, ако не е отчетен в индивидуалния учебен план;
 • ръководство на 1 защитил дипломант – 100 лева, ако не е отчетен в индивидуалния учебен план.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 18.11.2015 г. (сряда) от 13:00 ч.

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ