Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 7 от 30.6.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 от 30.6.2015 г.

Протокол № 7 – 2014/2015

 от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 30.06.2015 г.

 

Днес, 30.06.2015 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Елена Тодорова.

Катедреният съвет е разширен:

 • съгласно заповед Р33-2667/25.06.2015 г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ, на тема „Интензификация на процесите на изпитване и оценяване по английски език с помощта на ИТ“, към състава на катедра „Компютърни технологии“ се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

  1) Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Моделиране във физиката;
  2) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  3) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

 • съгласно заповед Р33-2668/25.06.2015 г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ, на тема „Формиране и развитие на познавателната активност на учениците с разработка на проекти по информационни технологии“, към състава на катедра „Компютърни технологии“ се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

  1) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  2) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков. 

 

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторант Ваня Иванова.
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторант Даниела Димитрова.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, приема мнението за работата на докторант Ваня Ангелова Иванова през третата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Снежана Гочева-Илиева и проф. д-р Асен Рахнев. 
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Ваня Ангелова Иванова, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Ваня Ангелова Иванова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Предлага на Факултетния съвет докторант Ваня Ангелова Иванова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 30.06.2015 г.
 5. Катедреният съвет прие, съгласно чл. 37. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, че представеният от докторант Ваня Ангелова Иванова дисертационен труд на тема „Интензификация на процесите на изпитване и оценяване по английски език с помощта на ИТ“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените препоръки и забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 6. Катедреният съвет, съгласно чл. 35. (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, гласува отрицателно становище относно готовността на представения от докторант Даниела Ваклушева Димитрова дисертационен труд на тема „Формиране и развитие на познавателната активност на учениците с разработка на проекти по информационни технологии“ за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
 7. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на избор на доцент по обявения в ДВ, брой 50 от 03.07.2015 г., за нуждите на ПУ „П. Хилендарски“, Филиал – Смолян, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информационни технологии):

  1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика; 

  2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии; 

  3) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  4) Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;

  5) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Методика на обучението по информатика;

  6)  Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет Стара Загора, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;

  7) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии; 

  8)  (резервен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;

  9) (резервен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

 8. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Мариана Огнянова Баракова през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Гъров. 
 9. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Мариана Огнянова Баракова, съгласно мнението на научния ръководител.
 10. Катедреният съвет предлага докторант Мариана Огнянова Баракова да бъде атестирана с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
 11. Предлага на Факултетния съвет докторант Мариана Огнянова Баракова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 15.05.2015 г.
 12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Мая Василева Стоева на тема „Инструменти за мултимедийни интерактивни интерфейси на информационни системи“ пред научното жури, датата 23.09.2015 г. 

 

30.06.2015 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                             /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ