Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 34    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 34
ПРОТОКОЛ №34 / 25.09.2015 г.
 
На 25.09.2015 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
 
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъстващи: няма.
Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, д-р Стефан Божков и докторант Христо Манев.
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Учебни.
2. Други.
 
Ръководителят на катедрата откри заседанието с поздравления към ас. д-р Йордан Епитропов и д-р Стефан Божков за успешните защити на дисертационните им трудове за ОНС „Доктор“, проведени на 24.09.2015 г.
 
По точка 1. Проф. Манев помоли докторант Христо Манев да раздаде актуализираните таблици с разпределението на часовете в катедрата за 2015/2016 уч. г. Разпределението беше прието единодушно от членовете на КС.
 
По точка 2. Проф. Манев:
а) прочете доклад от проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – научен ръководител на Христо Манчев Манев, редовен докторант в катедра „Алгебра и геометрия“, по област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.5. „Математика“, докторска програма „Геометрия и топология“, относно уточняване на темата на дисертационния труд. 
I. КС единодушно реши: Поради разработена част от съдържанието на дисертационния труд на докторант Христо Манчев Манев и съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗ РАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ, предлага на ФС да утвърди следното уточняване на темата на дисертационния труд:
• от „Диференциална геометрия на почти контактни В-метрични многообразия от ниски размерности“
• на „Върху диференциалната геометрия на тримерни почти контактни В-метрични многообразия“.
б) напомни на членовете на КС да изпратят информация за приемното си време и учебната си заетост през А триместър и I семестър на 2015/2016 г. на секретаря на катедрата.
в) запозна членовете на КС с решение на Деканския съвет за обявяване на допълнителни дати за ликвидационни изпити в срок 25.09–07.10.2015 г. Проф. Манев напомни реда за обявяване на дати за извънредни изпити, а също така и датата за провеждане на държавните изпити – 10.10.2015 г. 
г) запозна членовете на КС със заповед на Ректора на ПУ за инвентаризация и предаде заповедта на материално отговорното лице на катедрата.
д) напомни за провеждането на Научния семинар по алгебра и геометрия.
е) прочете списък с предложения за хонорувани преподаватели към катедрата, съгласно разпределението на часовете в катедрата.
II. КС единодушно реши: Във връзка с осигуряване на учебната работа в катедра „Алгебра и геометрия” през учебната 2015/2016 година, предлага на ФС да утвърди за хонорувани преподаватели:
• Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – с хорариум 360 часа за работа с докторант, водене на лекции, преглеждане на курсови работи, рецензиране на дипломни работи и провеждане на семестриални изпити през 2015/2016 уч. г. по дисциплините: „Линейна алгебра и аналитична геометрия“ за спец. „Информатика“, I курс (редовно и задочно обучение) и „Аналитична геометрия“ за спец. „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс. 
• Д-р Стефан Илиев Божков – с хорариум 210 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през 2015/2016 уч. г. по дисциплините: „Алгебра“ за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, II курс, „Геометрия“ за спец. „Информатика“, II курс, „Аналитична геометрия“ за спец. „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, „Теория на графите в мениджмънта“ за спец. „Бизнес математика“, III курс.
• Веселина Руменова Тавкова (студент 4. курс, спец. „Информатика“, фак. №1201261001) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър на 2015/2016 уч. г. по дисциплината „Геометричен дизайн“ на спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, II курс.
• Иванка Добромирова Желязкова (студент 4. курс, спец. „Информатика“, фак. №1201261003) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър на 2015/2016 уч. г.  по дисциплината „Геометрия“ на спец. „Информатика“, II курс.
ж) даде думата на проф. дмн Нако Начев, който информира членовете на КС за готовността на Нели Керанова-Иванова за предварително обсъждане на дисертационния труд.
III. Въз основа на постъпила писмена молба и положителна оценка на научния ръководител, съгласно чл. 33., ал. 1 от ПРАС на ПУ, КС единодушно реши да се открие процедура по предварително обсъждане на проекта за дисертационен труд на Нели Тодорова Керанова-Иванова по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма „Алгебра и теория на числата“ на тема: „Групови алгебри на крайни р-групи с минимален комутант“, с научен ръководител проф. дмн Нако Ангелов Начев, на заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“.
Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания. 
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ