Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2015 Протокол N 8 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол N 8 14/15

П Р О Т О К О Л   № 8 -  14/15

 

Днес 17.06 .2015 г. (сряда) от 10.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Борислав Тосков, ас. Йордан Тодоров

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев

Катедреният съвет е разширен съгласно заповед на Ректора, според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни хабилитирани лица:

  1. Проф д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
  2.  Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения)

Дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на  Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедрата;
  2.  Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Проф. д-р С. Стоянов даде думата на докторант  Васил Георгиев Василев – редовен докторант към катедрата да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Отворени, интерактивни и динамични визуални езици за програмиране“.

Докторант Васил Георгиев Василев направи презентация на дисертационния си труд.

Проф. д-р С. Стоянов даде думата за бележки и изказвания.

Изказвания:

Проф. д-р С. Стоянов изказа мнение относно частта в работата, където се обсъжда динамично и статично компилиране. Отбеляза, че е направена комбинация между компилатор и интерпретатор и че този вид комбинация трябва да бъде описана в работата като отделен случай.

Ас. д-р В. Вълканов зададе въпрос относно частта в работата, където са разгледани различните поколения визуални езици. Въпросът беше отнесен до това по каква характеристика са класифицирани те в предложената класификация.

Гл. ас д-р Александър Пенев изказа съгласие с изказванията на проф. Стоянов и ас. Вълканов като уточни, че нещата трябва да се специфицират.

Доц. д-р Ангел Голев изказа мнение относно вписаните цели в изложението на докторант В. Василев – изследването на областта, в която е разработена работата не е цел, а задача. Също така смята, че докторанта не обяснява ясно кое точно е негов принос и какво точно той е разработил. Времето, в което трябва да вмести изложението си докторанта да е 15 мин. и да не се впуска в прекалени обяснения на теорията.

 

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

  1. Разширеният катедрен съвет прие представеният редовен докторант Васил Георгиев Василев към катедра „Компютърни системи“, дисертационен труд на тема „Отворени, интерактивни и динамични визуални езици за програмиране“ да бъде официално предложен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на редовен докторант Васил Георгиев Василев към катедра „Компютърни системи“:

 

Вътрешни за ПУ „П. Хилендарски“членове:

 

1. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. Проф д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ

Област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Външни за ПУ „Паисий Хилендарски“ членове:

1. Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

3. Доц. д-р Евдокия Сотирова– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 

Резервни членове:

Външен

Проф. д-р Боян Бончев – от ФМИ на СУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Вътрешен:

Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения)

3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ пред научно жури да бъде на 18.09.2015г.

 

По. точка 2 от дневния ред :

Проф. Стоянов представи отчета за втората година на Пеньо Георгиев Георгиев редовен докторант към катедрата. Също така прочете и доклад от Проф. Сандалски, научен ръководител на докторант Пеньо Георгиев Георгиев, в който се предлага докторанта да бъде отчислен с право на защита.

След обсъждане катедреният съвет взе единодушно следните РЕШЕНИЯ и предлага на Факултетния съвет:

1. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Пеньо Георгиев Георгиев през втората година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Минчо Сандалски за работата му в същия период.

2. КС предлага на ФС докторант Пеньо Георгиев Георгиев да бъде атестиран с оценка ОТЛИЧЕН за работата му през втората година от подготовката.

3. КС предлага на ФС докторант Пеньо Георгиев Георгиев да бъде отчислен с право на защита считано от 1 юли 2015г.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

17.06.2015 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ