Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 8    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8

ПРОТОКОЛ № 8 / 20.07.2015 г.

Днес, 20.07.2015 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванов и назначените със заповед Р33-2760/30.06.15 г. на Ректора на ПУ проф. Маргарита Теодосиева, проф. Кънчо Иванов, доц. Димитър Биров и доц. Николай Янев.
Отсъстващи: доц. Сомова– в отпуска; гл. ас. Иванова и гл. ас. Енков – в болничен.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Решения:

 1. По т. 1. се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Ваня Емилова Лазарова – редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Интегрирана уеб-базирана система за средното образование”. Докторант В. Лазарова предстрави своето дисертационно изследване в рамките на 20 минути. Гл. ас. д-р Н. Касъклиев прочете свое становище за проведеното изследване, като изрази положително мнение за получените резултати. След кратко обсъждане, разширеният КС прие, че представеният от докторант Ваня Емилова Лазарова дисертационен труд е готов за защита и представяне пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
  Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.
 2. По т. 1. КС предлага научното жури за защита на дисертационния труд на докторантката Ваня Емилова Лазарова да включва следните членове:
  • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Проф. д-р Росица Желязкова Донева (научен ръководител на докторантката) от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука);
  • Проф. д-р Веселка Димитрова Боева от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева от Русенски университет, Факултет „Природни науки и образование“, Катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • (резервен член) Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
  • (резервен член) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни наукиГласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.
 3. По т. 1. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Ваня Емилова Лазарова пред научното жури датата 4.11.2015 г.
  Гласували: 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0.
 4. По т. 2. КС предлага на ФС да номинира проф. Г. Тотков за оценител и експерт към ФНИ.
  Гласували: 6, За: 6, Против: 0, Въздържали се: 0.
 5. По т. 2., ас. Юрий Хоптериев доложи, че има готовност за представяне на проект за дисертационен труд с цел зачисляване в свободна докторантура.

 

20.07.2015 г.   Ръководител на катедра:.................................................
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал.................................................:
    (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ