Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Обучение по математика в училище - старо    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище - старо
Утвърден от 
РЕКТОР: 
(Проф. д-р Запрян Козлуджов)
Протокол на Академичния съвет № 40/23.03.2015

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1.)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3.)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Асен Рахнев)
   Протокол на Факултетния съвет № 41/18.03.2015

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 590 250 25 280 28 60 6 1300 1860 62        
Есенен триместър 180 110 11 60 6 10 1 390 570 19            
Педагогика 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Психология 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 Е 1
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението  20 10 1 0 0 10 1 70 90 3 И 1 Е 1
Училищен курс по алгебра  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 Е 1
Зимен триместър 220 120 12 70 7 30 3 380 600 20            
Училищен курс по геометрия 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 З 2
Училищен курс по анализ  50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 З 2
Методика на обучението по математика 60 30 3 30 3 0 0 90 150 5 И 1 З 2
Информационни технологии в управление на образованието  60 30 3 0 0 30 3 90 150 5 И 1 З 2
Пролетен триместър 190 20 2 150 15 20 2 530 690 23            
Извънкласна работа по математика  20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 1 П 3
История на математиката  20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 1 П 3
Хоспитиране  30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 П 3
Текуща педагогическа практика  45 0 0 45 4.5 0 0 135 180 6 ТО 1 П 3
Преддипломна педагогическа практика 75 0 0 75 7.5 0 0 135 180 6 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 400 280 28 120 12 0 0 1460 1860 62        
Есенен триместър 170 110 11 60 6 0 0 430 600 20            
Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Съвременни тенденции в обучението по математика  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Методология и методика на педагогическите изследвания  20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 2 Е 4
Зимен триместър 180 130 13 50 5 0 0 450 630 21            
Методи и методика за решаване на математически задачи  40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 2 З 5
Избрани теми от геометрията в училище  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 2 З 5
Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика  20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 ТО 2 З 5
Избираема дисциплина или практикум (30 + 0 или 0 + 30) 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
Избираема дисциплина или практикум (30 + 0 или 0 + 30) 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 50 40 4 10 1 0 0 580 630 21            
Моделирането в обучението по математика  20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 ТО 2 П 6
Избираема дисциплина или практикум (30 + 0 или 0 + 30) 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 П 6
Подготовка и полагане на  интегриран практико-приложен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа  0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 990 530 53 400 40 60 6 2760 3720 124            

 

 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ