Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 Протокол №6 / 22.05.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №6 / 22.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ №6 / 22.05.2015 г.

Днес 22.05.2015 г. /петък/ от 11:00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
  Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Теменужка Пенева, ас. д-р Милена Петкова.
 Отсъстват: няма   
Дневен ред: 

 

  1. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
  2. Докторанти
  3. Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
По точка 1.
Проф. д-р А. Захариев предложи катедреният съвет, да приеме съгласно чл. 58 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ следното решение:
Катедреният съвет съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, научна специалност: Математически анализ към катедра „Математически анализ“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване:
Гласували за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно. 
По точка 2.
Няма разисквания.
По точка 3.
Професор д-р А. Захариев напомни на членовете на катедрата да подготвят материалите за ДТВ в поставените срокове.

22.05.2015 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................
/проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик:……………………………………         
/доц. д-р Атанаска Георгиева/  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ