Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 Протокол №4 / 31.03.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 / 31.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 4 / 31.03.2015 г.

Днес 31.03.2015 г. /петък/ от 11:00 часа в 441 на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов,  доц. д-р Теменужка Пенева,  доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Милена Петкова.
Отсъстваха:няма.
Дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на разпределението на часовете за уч. 2015/2016 г.
  2. Докторанти.
  3. Разни. 

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували: за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 1.
Проф. д-р А. Захариев представи за информация на членовете на катедрата проект за разпределението на часовете за уч. 2015/2016 г. бе проведено обсъждане на проекта.
По точка 2.

  1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Магдалена Асенова Веселинова през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. дмн Степан Костадинов и проф. д-р Андрей Захариев.
  1. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторанта Магдалена Асенова Веселинова съгласно мнението на научните ръководители.
  2. Катедреният съвет предлага докторантът Магдалена Асенова Веселинова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

Гласували: за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 3.
Проф. д-р А. Захариев предложи катедрата да одобри конспекти за докторански минимуми по област на висше образование:
а/ Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; докторска програма: Диференциални уравнения
б/ Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; докторска програма: Математически анализ

Гласували: за - 11, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

31.03. 2015 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...................
/проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик:……………………………………
/доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ