Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2015 Протокол №3 / 20.02.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №3 / 20.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 3 / 20.02.2015 г.

Днес 20.02.2015г. /петък/ от 13 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
Съгласно заповед № Р33-616/11.02.2015 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" катедреният съвет е разширен във връзка с  предварителното обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор" на Лозанка Спиридонова Тренкова, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата);
 2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 3. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика);
 4. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 5. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов - от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 6. Доц. д-р Галина Христова Векова-Сарафова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 7. Доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика (Математически анализ).

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Нако Начев,  проф. д.м.н Степан Костадинов, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Ангел Дишлиев, доц. д-р Светослав Ненов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Милена Петкова.
Отсъстваха: проф. д-р Михаил Михайлов Константинов, доц. д-р Теменужка Пенева
Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "Доктор".
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували: за - 16, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 1.
Проф. д-р А. Захариев даде думата на Лозанка  Тренкова – редовен  докторант към катедра „Математически анализ“  да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Абстрактни уравнения от Волтеров тип и приложения“.
Лозанка Тренкова направи презентация на дисертационния труд.
Изказвания:

След обсъждане на проекта за дисертационен труд разширеният катедрен съвет прие единодушно следните решения:

 1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант  към катедра „Математически анализ“, дисертационен труд на тема “ Абстрактни уравнения от Волтеров тип и приложения “ да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.
 2. Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“:

 Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика);
 2. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 3. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов - от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Проф. дмн Степан Иванов Костадинов  – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 2. Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Резервни членове:

 1. (резервен външен член) Доц. д-р  Васил Ангелов Петров – от ТУ- София, филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 2. (резервен вътрешен член) Доц. д-р Галина Христова Векова- Сарафова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения).
 3. Катедреният съвет прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ пред научно жури да бъде на 30.04.2015 г.

Гласували: за - 16, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 2.
Катедреният съвет разгледа отчета за работата по дисертационния труд за втората година от подготовката на докторанта Мария Тонкова Василева, както и предоставеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта – проф. д-р Петко Димитров Пройнов. След обсъждане на представения отчет и мнение, проф. А. Захариев предложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Мария Тонкова Василева през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта Мария Тонкова Василева съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторанта Мария Тонкова Василева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

Гласували: за - 16, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 3.
Поради липса на предложения дискусия не бе проведена.

20.02.2015 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………...
/проф. д-р А. Захариев/

Протоколчик:………………………….
/доц. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ