Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2015 Протокол 7 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 7 14/15

П Р О Т О К О Л   № 7 -  14/15

   Днес 29.05.2015 г. (петък) от 9.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Борислав Тосков, ас. Йордан Тодоров

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев

Дневен ред:

 1.    Актуализация на учебни планове

2.    Докторанти
3.    Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Бяха обсъдени и приети единодушно следните промени в учебните планове:

1. В учебния план на бакалавърската програма по Информатика: да се разменят дисциплините „Софтуерни технологии“ и „Шаблони за проектиране“, като дисциплината „Софтуерни технологии” се чете през пролетния триместър на втори курс, а дисциплината „Шаблони за проектиране” - през пролетния триместър на трети курс.

Промяната се налага за подобряване логическата последователност на учебния план;

2. В учебния план на магистърската програма „Софтуерни технологии“: Трите избираеми дисциплини да се редуцират на по 4 кредита, а дисциплините „Практикум“, „Практически проект 1“ и „Практически проект 2“ да се увеличат на по 6 кредита.

Промяната се налага са синхронизиране на учебния план с учебните планове на другите магистърски програми.

 

По. точка 2 от дневния ред :

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 21. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева да бъде избрана за научен ръководител на редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ Нина Станчева Станчева, на мястото на проф. д-р Станимир Стоянов.

 2. Във връзка с приключване работата по дисертационното изследване на тема „Отворени интерактивни и динамични визуални езици за програмиране” на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, проф. д-р Станимир Стоянов предложи да бъде разкрита процедура за провеждане на предварителна защита, която да се проведе пред разширен катедрен съвет на катедрата.  Предложението беше прието единодушно.

 3. Във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд на тема „Отворени, интерактивни и динамични визуални езици за програмиране”, с научни ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и гл.ас. д-р Александър Пламенов Пенев, за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  на Васил Георгиев Василев в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика на 17.06.2015 г. (сряда) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, проф. Стоянов предложи към състава на катедрата да се включат еднократно с право на глас следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

1. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 2. Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения).

 

Предложението беше прието единодушно.

 

По точка 3 от дневния ред:

Беше обсъдена КСК и квесторските дежурства.

 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

29.05.2015 г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ