Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2015 Протокол 5 - 14/15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 5 - 14/15

П Р О Т О К О Л   № 5 -  14/15

   Днес 12.03.2015 г. (четвъртък) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Емил Дойчев

Отсъстваха: гл.ас. д-р Георги Чолаков, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов,

Дневен ред:

 1.    Докторанти.

2.    Хонорувани.
3.    Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Във връзка с изпълнение на годишните индивидуални планове на докторантите към катедрата, КС предлага на ФС следните решения:

 1. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на редовния докторант Александър Петров Петров за втората година и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянова за работата му в същия период.
 2. КС предлага на ФС докторант Александър Петров Петров да бъде атестиран със задоволителна оценка за работата му през втората година от подготовката.
 3. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на редовния докторант Ирена Здравкова Кехайова за първата година и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянова за работата и в същия период.
 4. КС предлага на ФС докторант Ирена Здравкова Кехайова да бъде атестирана с добра оценка за работата и през първата година от подготовката.
 5. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на редовния докторант Константина Павлова Граматова за първата година и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянова за работата и в същия период.
 6. КС предлага на ФС докторант Константина Павлова Граматова да бъде атестирана с отлична оценка за работата и през първата година от подготовката.
 7. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на редовния докторант Пенчо Йорданов Малинов за първата година от подготовката му и мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянова за работата му в същия период.
 8. КС предлага на ФС докторант Пенчо Йорданов Малинов да бъде атестиран със добра оценка за работата му през първата година от подготовката.
 9. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на редовен докторант Васил Василев през третата година от подготовката и мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Стоянов  и гл.ас. д-р Александър Пенев за работата му в същия период.

10.  КС предлага на ФС докторант Васил Василев да бъде атестиран с оценка Отличен за работата му през третата година от подготовката.

11.  Във връзка със зачисляването на Нина Станчева Станчева като редовен докторант към катедра „Компютърни системи” с заповед Р33-577/09.02.2015 г., по Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика,  катедреният съвет предлага на ФС да приеме, разработения от научния ръководител проф. Станимир Стоянов, три годишен индивидуален план.

12.  Във връзка с докторантура на самостоятелна подготовка на Пеньо Георгиев Георгиев към катедрата, на основание чл.15(4) от ПРАС на РБ, КС предлага на ФС следната промяна на темата на дисертационния труд от:

„Интернет портал за обучение и приложение на документи и норми за свободно движение на продуктите в Европейския съюз“

в “ Разработване на интелигентна среда за мениджъри“

По точка 2 от дневния ред:

Във връзка с натовареността на преподавателите в пролетния триместър, катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет за хоноруван преподавател:

 1. магистър Борислав Петров Тосков – 200 часа, упражнения по програмиране на Java, тел. за връзка 0899 154 918;
 2. магистър Ася Тодорова Тоскова – 180 часа упражнения по Софтуерни технологии, тел. за връзка 0899 154 918;
 3. докторант Магдалена Асенова Веселинова – 180 часа по Бази данни;
 4. бакалавър Цветан Кошутански – 100 часа упражнения по Изкуствен интелект
 5. магистър Мартин Георгиев Василев – 180 часа упражнения по графика и презентации и факултативна дисциплина

По. точка 3 от дневния ред :

 1. Катедрения съвет предлага на ФС следната факултативна дисциплина: „Модерни езици за програмиране на ниско ниво“ (практикум), гл.ас. д-р Александър Пенев и магистър Мартин Георгиев Василев.
 2. Катедрения съвет обсъди разпределението на часовете и заетостта на преподавателите в катедрата. Поради високата заетост и голямото количество наднормени часове катедрения съвет реши да предложи на факултетния съвет да се обявят две места за академична длъжност „асистент“ в катедрата, съгласно чл. 55, ал. 2 от ПРАСПУ.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/гл.ас.д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

 

12.03.2015 г.

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ